NEPRIUŠTIVI “LUKSUZ” U POSLOVANJU – VIŠE ≠ BOLJE – Kaizen

NEPRIUŠTIVI “LUKSUZ” U POSLOVANJU – VIŠE ≠ BOLJE – Kaizen

asd

Nepotrebne zalihe su „luksuz“ koji ne možete priuštiti u poslovanju.

asd

Uopšteno gledano, gubici koji se javljaju u vidu nepotrebnih zaliha predstavljaju svaku vrstu materijala koja trenutno nije potrebna za zadovoljenje zahteva kupaca. Zalihe se javljaju u više oblika, a neke od njih su: sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi, rezervni delovi, višak alata, višak dokumentacije, ali i e-mailovi mogu biti vid zaliha.

Zalihe su direktno povezane sa cash flow-om. U slučaju kad se zalihe pretvaraju u profit sa niskim stepenom zadržavanja, iz perspektive cash flow-a kompanija se nalazi u dobroj situaciji. Nasuprot tome, ako se javi višak zaliha koje su dobro plaćene, a jedino zauzimaju prostor i ne upotrebljavaju se, onda je situacija veoma loša.

Postoje tri vrste zaliha:

 • Ciklusne zalihe koje se koriste za pokrivanje normalne tražnje koja je predstavljena u planu proizvodnje. Nivo ovih zaliha se izračunava jednostavnim množenjem prosečnog broja potrebnih jedinica i vremena dopune zaliha. Drugim rečima, ako je vreme potrebno za dopunjavanje zaliha 3 dana, a prosečna dnevna potreba je 1000 jedinica, nivo ciklusnih zaliha je 3000 jedinica. Potrebno je dobro definisati ova dva faktora kako bi se ovaj tip zaliha što preciznije izračunao. Postavlja se pitanje kašnjenja u snabdevanju, promena u zahtevima, ili drugih neplaniranih promena. Zbog ovakvih scenarija se formiraju naredne dve grupe zaliha.
 • Buffer zalihe se koriste za sprečavanje posledica iznenadnih, neočekivanih varijacija u tražnji. Za izračunavanje ovih zaliha uzima se u obzir standardno odstupanje kako bi se izračunala verovatnoća pojave varijacija u tražnji. Ove varijacije se identifikuju i analiziraju tokom svakog perioda dopune zaliha kako bi se mogao uočiti trend pojave odstupanja. Mnogo faktora utiče na izračunavanje nivoa ovog tipa zaliha, a najčešći su greške u predviđanjima i velike varijacije u potražnji.
 • Sigurnosne zalihe su zalihe koje obezbeđuju zadovoljenje zahteva i pored pojave zastoja, defekata ili drugih faktora koji su deo svakodnevnog poslovanja. Nivo ovog tipa zaliha svaka kompanija treba da računa uzimajući u obzir faktore koji se javljaju u njihovom poslovanju, a mora ih pratiti kroz dovoljno dug vremenski period kako bi se mogao utvrditi najveći i najmanji mogući gubitak. Neki od faktora mogu biti: defekti, dorada, zastoji i kašnjenja u nabavci. Svaki od faktora treba da pratiti i dodeli mu određani udeo u ukupnom nivou sigurnosnih zaliha. Kako bi nivo stalno odgovarao trenutnoj situaciji, mora se vršiti neprekidno praćenje navedenih faktora i ažuriranje nivoa kako se ne bi javio manjak ili višak zaliha što u oba slučaja dovodi do gubitaka.

asdd

Većina organizacija potcenjuje troškove koje izazivaju nepotrebne zalihe zato što ih posmatraju jedino kao kamatu na novac koji je potrošen za stvaranje istih. U osnovi, postoji tri tipa troškova koje stvaraju nepotrebne zalihe i to: troškovi usled zastarevanja zaliha, troškovi usled opadanja cena elemenata zaliha na tržištu i oportuitetni troškovi koji nastaju usled pravljenja proizvoda koji su uskladišteni, a ne onih koji se mogu prodati.

Možda i najveći trošak koji stvaraju nepotrebne zalihe je pružanje lažnog osećaja sigurnosti koji se stvara kod ljudi. U slučajevima kada zaposleni stalno posmatraju visok nivo zaliha svi problemi ostaju sakriveni ispod površine.

Šta sve prouzrokuje nepotrebne zalihe:

 • U najvećem broju slučajeva kompanije proizvode dodatne delove (proizvode) za slučaj pojave škarta. Ovakvim postupanjem se samo maskira realan problem u kvalitetu ili nemarne greške pri proizvodnji,
 • Još jedan scenario koji se često javlja je ocenjivanje i nagrađivanje zaposlenih isključivo na osnovu broja proizvedenih jedinica. Ovde se ne uzimaju u obzir stvarne potrebe kupaca,
 • Izostanak nivelisanja proizvodnje, kao i isprekidani rasporedi proizvodnje često vode do poteškoća u održavanju optimalnog i održivog nivoa zaliha,
 • Takođe, kada kompanije pokušavaju da proizvode isključivo vođene prognozama, nastaju problemi zato što današnje tržište ne dozvoljava opredeljenost na takavu organizaciju proizvodnje. Jedino detaljnom analizom i pažljivim definisanjem predviđanja, jedan deo proizvodnje se može organizovati na ovaj način kako bi se izbegle greške.

dsad

Sledeće alate možemo koristiti kako bismo smanjili gubitke koje izazivaju nepotrebne zalihe:

 • SMED (Single Minute Exchange of Die) – Jednominutna promena alata. Osnovna premisa na kojoj se zasniva ova metoda je izvršenje što više podešavanja dok je mašina u procesu rada kako bi se smanjilo vreme zastoja pri samoj promeni alata. Zaustavljanje treba da bude što manje pre početka proizvodnje novog tipa proizvoda,
 • One piece flow – Jednokomadni tok je jedna od najčešće primenjivanih metoda za smanjenje nivoa zaliha. Zasniva se na principu da svaki radnik proizvodi jadnu jedinicu proizvoda i prosleđuje je u sledeći proces jedino onda kada naredni proces ima potrebu za njom. Rad je usklađen Taktom i svaki operator je u potpunosti svestan šta se dešava u procesima pre i nakon njega,
 • Kanban – Jedan od najuspešnijih alata za eliminisanje prekomernih međuprocesnih zaliha. Zasniva se na pull principu gde se signalizira potreba za određenim materijalom (proizvodom) uzvodno tj. od krajnjih ka početnim proizvodnim procesima.

 

Kako bi se utvrdio optimalni tok zaliha mora se primeniti odgovarajaući set alata i razmotriti svi tipovi zaliha. Neophodno je uzeti u obzir sve troškove i izvršiti detaljnu analizu kako bi se postigao odgovarajući nivo zaliha.

U slučaju da želite da proširite Vaše znanje o ovoj temi posetite sajt www.rs.kaizen.com gde možete videti primere uspešne primene Kaizen alata. U odeljku „Izdavaštvo“ postoji spisak knjiga u kojima je predstavljeno dugogodišnje iskustvo različitih autora iz oblasti Kaizena. Uskoro će u izadavaštvu Kaizen Instituta Srbija biti objavljeni prevodi knjiga „Kaizen: ključ japanskog konkurentskog uspeha“ i „Gemba Kaizen“ autora Masaaki Imai-a, najvećeg gurua i pionira Kaizena.

 

敬具

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (458)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina