- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

NIJE SVE U TROŠKOVIMA, IMA NEŠTO I U LJUDIMA!, VESNA STOJANOVIĆ, RUKOVODILAC FINANSIJA I CONTROLLINGA INFORMATIKE, REGIJE PRODAJE DM DROGERIE MARKT

Skoro svakodnevno čujemo isto pitanje „Kako upravljati troškovima?“ Ovo pitanje postavljamo i u vezi sa kućnim budžetom, i u vezi sa rezultatom poslovanja kompanije. Sudbina je učinila svoje. Počeh da radim za stranu kompaniju, posle nekoliko državnih i društvenih preduzeća. Controlling u svojoj pravoj funkciji, i, napokon, položeni ispit upravljačko računovodstvo dobija svoj smisao.

Vesna

Vesna Stojanović, Rukovodilac finansija i controllinga informatike, Regije prodaje DM drogerie markt

Na osnovu već desetogodišnjeg iskustva rukovodioca finansija i controllinga u dm- drogerie markt, mogu reći da je upravljanje troškovima kompleksan zadatak kojim se upravlja na svim nivoima i u svim organizacionim jedinicama, nama poznatim kao profitnim centrima.

Svi pominju bilans uspeha, P&L ili, na nemačkom, koji je zvanični kompanijski jezik, GuV (Gewinn und Verlust: -Račun dobiti i gubitka.) Sedmog radnog dana u mesecu je rok za izradu bilansa uspeha. Tada se često među menadžmentom čuje sledeće: „Kakav nam je rezultat u GuV-u? Jesmo li ostvarili plan?“ Inače, bilans uspeha u dm-drogerie marketu se izrađuje mesečno sa poređenjem istog meseca prošle godine; zatim, kumulativnog perioda tekuće godine, sa istim periodom prošle godine, kao i planom za tekuću poslovnu godinu. Naši controlleri tada prave detaljne izveštaje za svaku filijalu, svaki resor i svaki profitni centar.

Šta sa izveštajima dalje? Sama analiza i pitanje zašto je nešto tako ne donosi rešenje i odluku da li će se ukinuti neko službeno putovanje, trinaesta plata, ili neka marketing kampanja kako bi se smanjili troškovi i podigao nivo očekivanja da će planirani rezultati biti ostvareni. Efekat nekad bude sasvim suprotan, od nezadovoljstva zaposlenih, do smanjenja prometa zbog ukinute kampanje. Primera ima beskonačno.

Vratiću se jedan korak nazad, odnosno na početak, a to je strateško planiranje. Ovo je prvi korak u upravljanju troškovima. Menadžeri svakog resora sa rukovodiocem resora, prilikom strateškog planiranja, sagledavaju konjunkturne podatke i očekivanja za naredne godine, analiziraju poslovanje konkurencije, razvoj tržišta i prave svoje ciljeve i planove. Potom, postavljene ciljeve pretoče u brojke i bilanse za naredne dve do tri godine.

Tu ne prestaje upravljanje troškovima. Godišnji planovi se raščlanjuju na tercijalne i mesečne planove po resorima, a svaki menadžer je odgovoran za svoj plan, jer je i sam učestvovao u planiranju, pa ne može reći da su mu nametnute tuđe brojke. Tada postajemo vajari svojih rezultata i svesno sagledavamo kako se planovi i ciljevi realizuju.

Controlleri dm Srbije ne postavljaju pitanje zašto je nešto tako kako jeste. Umesto toga, postavljaju pitanje šta će se preduzeti da se planirani rezultat dostigne i ostvari; komuniciraju sa svim resorima, razmenjuju informacije kako ne bi bilo iznenađenja. Uporedo sa rastom i razvojem kompanije, razvijali smo i naše zaposlene. Za dm su važne lične sposobnosti zaposlenih, želja da jedni od drugih uče, da imaju humani odnos jedni prema drugima i da uvažavaju individualnost drugih. Našim zaposlenima pružamo mogućnost da, pored redovnih prihoda, mogu i da ostvare svoje ideje na radnom mestu, jer postoji dobra saradnja u timu i mišljenje da je preduzeće tu za ljude, a ne ljudi za preduzeće. Posebnu pažnju dm usmerava na internu korporativnu kulturu, a sve u cilju građenja timova u kojima zaposleni mogu dati svoj puni individualni doprinos.

Ujedno, dnevnom praćenju razvoja prometa, kvalitetu i produktivnosti poklanjamo veliku pažnju, i to za svaku pojedinačnu lokaciju, odnosno profitni centar. Ovo dm-u daje mogućnost da utiče na upravljanje troškovima, jer se pravovremeno može reagovati na varijabilne troškove, ili pokrenuti neka kampanja koja će povećati trošak, ali višestruko uvećati promet, te pozitivno uticati na rezultat.

Da rezimiramo, analiza troškova nam je:

Ali nije sve u troškovima. Ima nešto i u ljudima!

„Od ljudi zavisi potencijal kompanije, od odnosa među ljudima njen moral, od organizacije njena veličina, od vizije njen pravac, a od liderstva njen uspeh“.

John C.Maxwelle

Autor teksta je Vesna Stojanović, Rukovodilac finansija i controllinga informatike, Regije prodaje dm drogerie markt.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.