- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KAIZEN I TQC. Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

 

Posmatrajući TQC pokret u Japanu kao deo kaizen pokreta, dobijamo jasniju sliku japanskog pristupa. Kao prvo, neophodno je istaći da se TQC aktivnosti u Japanu ne tiču isključivo kontrole kvaliteta. Termin „kontrola kvaliteta“ je navodio ljude na pogrešan zaključak. Verovali su da se odnosi na usku oblast kontrole kvaliteta gotovih proizvoda. Termin QC se na Zapadu najčešće poistovećuje sa inspekcijom gotovih proizvoda. Kada neko pomene QC, top menadžeri odmah gube interesovanje za razgovor, pošto vlada opšte mišljenje da nemaju mnogo posla sa kontrolom kvaliteta.

 

 

TQC Triangle

 

Nije tako dobar pristup što na Zapadu TQC teme najčešće obrađuju tehnički časopisi, a menadžment časopisi bi bili pravo mesto za predstavljanje i razmatranje ove tematike. Japan je razvio razrađen sistem kaizen strategija kao menadžerskih alata u okviru TQC pokreta. Smatra se da je to jedno od najvećih dostignuća u menadžmentu XX veka. Zbog ograničenog uvida u prirodu QC na Zapadu, najveći broj ljudi sa Zapada koji je proučavao japanske QC aktivnosti nije uspeo da razume i prepozna njihov pravi značaj. Nove TQC metode se, za to vreme, konstantno proučavaju i testiraju.

 

 

girl122

 

TQC prolazi kroz neprekidne promene i poboljšanja i menja se iz dana u dan. Na primer, takozvanih „sedam statističkih alata“ su se pokazali kao nezamenljivi u praksi. Našli su izuzetnu primenu u QC krugovima od strane inženjera i menadžera. Nedavno je prvobitnih sedam alata upotpunjeno sa „novih sedam.“ Koriste se u rešavanju sofisticiranijih problema, kao što su razvoj novog proizvoda, poboljšanje postrojenja, poboljšanje kvaliteta i smanjenje troškova. Nove mogućnosti primene se razvijaju gotovo svakodnevno.

 

TQC u Japanu predstavlja pokret usmeren na poboljšanje menadžerskog učinka na svim nivoima.  Kao takav, obično se bavi:

  1. QA (Quality Assurance)
  2. smanjenjem troškova
  3. ispunjenjem proizvodnih kvota
  4. ispunjenjem rokova isporuke
  5. bezbednošću
  6. razvojem novih proizvoda
  7. unapređenjem produktivnosti i
  8. dobavljačima.

 

TQC je nedavno obuhvatio i marketing, prodaju i usluge. Štaviše, TQC se pozabavio krucijalnim menadžerskim zadacima kao što su organizacioni razvoj, cross-functional menadžment, razvoj politike i razvoj kvaliteta. Drugim rečima, menadžment koristi TQC kao alat za poboljšanje ukupnog učinka. Navedeni koncepti će biti detaljnije obrazloženi u drugim poglavljima. Oni koji su imali prilike da detaljnije prate rad QC krugova u Japanu, znaju da su njihove aktivnosti najčešće usmerene na oblasti poput troškova, bezbednosti i produktivnosti i da se njihove aktivnosti mogu jedino posredno dovesti u vezu sa poboljšanjem kvaliteta proizvoda. Ove aktivnosti najčešće imaju za cilj poboljšanje na radnom mestu.

 

Menadžment napori u sklopu TQC-a su uglavnom usmereni na oblasti poput obrazovanja, razvoja sistema, razvoja politike, cross-functional menadžmenta i, u skorije vreme, razvoja kvaliteta. O implikacijama TQC-a na kaizen biće više reči u trećem poglavlju.

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

 

Kaizen knjiga