Kako isplanirati milijardu evra do 2020. godine? Milan Radivojević, Direktor strateškog i poslovnog razvoja, Nelt Grupa

Kako isplanirati milijardu evra do 2020. godine? Milan Radivojević, Direktor strateškog i poslovnog razvoja, Nelt Grupa

Milan Radivojević

Nelt Grupa predstavlja veoma izazovno okruženje za strateško planiranje, sa 11 kompanija u svom sastavu, poslovanjem na dva kontinenta (Evropa i Afrika), kao i sa preko 3.500 zaposlenih.

Milan Radivojević, Direktor strateškog i poslovnog razvoja, Nelt Grupa

Milan Radivojević, Direktor strateškog i poslovnog razvoja, Nelt Grupa

Kako bi svi ciljevi mogli da se ostvare, Nelt ima definisane procese i kalendar strateškog planiranja i budžetiranja koji započinju u junu, a završavaju se 31. januara sa usvajanjem budžeta Nelt Grupe i tržišta. Budžete formiramo početkom svake godine, dok strategiju Grupe planiramo za trogodišnji period. Osim toga, svake godine preispitujemo naše strateške odluke i ciljeve i obavljamo neophodna usaglašavanja, kako bismo ostvarili strateški cilj od milijardu evra neto prihoda u 2020. godini.

Strategiju planiramo na više nivoa i to, na nivou Grupe, tržišta i funkcija. U nastavku teksta ukratko ću prikazati Neltov strateški proces na nivou cele kompanije.

Strateški proces Nelt Grupe

Strateški proces Nelt Grupe

ANALIZA OKRUŽENJA

U prvom koraku, pristupamo analizi eksternog okruženja, koje se sastoji od svih činilaca izvan organizacije, kao što su dobavljači, principali, konkurencija, kupci, kao i institucije sistema, čije delovanje može da ima veliki uticaj na ukupno poslovanje. Naš cilj je da razumemo okruženje, da predvidimo kako će se ono razvijati u budućnosti i isplaniramoakcije koje ćemo pokrenuti kako bismo odgovorili na promene i izazove.

Iako postoji mnogo mogućnosti za analizu eksternog okruženja, mi smo fokusirani na one za koje je praksa pokazala da su najznačajnije za nas, a to su:

1. PESTLE analiza. Ova analiza podrazumevanajširi oblik analize okruženja i razmatra sedam različitih faktora koji mogu da utiču na ukupan biznis na tržištu. To su:

 • Političko okruženje
 • Ekonomsko okruženje
 • Sociološko okruženje
 • Tehnološko okruženje
 • Pravno okruženje (legal)
 • Životna sredina (environment)

2. Analiza 5 konkurentskih sila. Ovo podrazumeva analizu uticaja mikro okruženja iz pet perspektiva. U analizi nam je važno da razumemo uticaj 5 sila, snagu njihovog delovanja u budućnosti i uticaj na naše poslovanje.

Porterov model 5 sila

Porterov model 5 sila

3. Benchmark konkurencije. Posebnu pažnju posvećujemo analizi poslovanja drugih kompanija iz naše oblasti, njihovim pritupima tržištu, rezultatima koje su postigli i analizi potencijalnog daljeg razvoja.

INTERNA ANALIZA

Interna analiza resursa i kompetencija daje nam priliku da bolje razumemo današnje mogućnosti Nelt Grupe i spremnost na dalji razvoj. Interna analiza podrazumeva nekoliko koraka:

1. Vizija. Naša vizijaje da budemo prvi izbor za dugoročna partnerstva svim stakeholderima.

2. Misija. Gradimo puteve uspeha do krajnjih potrošača za proizvode, usluge i ideje, uz pomoć velikog iskustva, teorijskog i praktičnog znanja i predanog rada, u svim oblastima našeg poslovanja.

3. Lanac vrednosti. Ključna uloga svake organizacije, pa i naše, jeste proizvodnja dodate vrednosti, koja podrazumeva razliku između kompanijiskih inputa i outputa. Imajući to u vidu kompanija može dodati vrednost na dva načina: povećanjem vrednosti usluga i proizvoda, ili smanjenjem vrednosti inputa (troškova). Nelt se u svom poslovanju bavi unapređenjem oba parametra.

4. 7S analiza. Nelt 7S analiza bazirana je na Mekinzijevom pristupu, koji podrazumeva da će kompanija biti u mogućnosti da posluje samo ukoliko 7 faktora u kompaniji radi povezano i ako su međusobno usklađeni. Svake godine preispitujemo ove faktore, kako bismo razumeli da li je naša organizacija u mogućnosti da se uhvati u koštac sa novim izazovima.

Evo nekoliko primera kako smo pristupili ovom modelu:

 • Struktura. Kompleksno poslovanje dovelo je do uvođenja uprave i matrične strukture.
 • Sistemi. SAP i nova inovativna tablet platforma.
 • Veštine. Nelt prodajna akademija.
 • Zajedničke vrednosti. Prilikom zapošljavanja, osim veština i iskustva, preispitujemo i vrednosti koje kandidati nose sa sobom, kako bi što bolje mogli da se uklope u Neltovu organizacionu kulturu.
7S analiza

7S analiza

5. SWOT model. Na kraju procesa, SWOT analiza daje nam ukupnu sliku gde se danas nalazimo, interno gde smo dobri i na čemu treba da radimo, a eksterno koje šanse želimo i možemo da adresiramo, kao i kako da odgovorimo na pretnje iz okruženja.

STRATEŠKI IZBORI

Strateškim izborima pristupamo kroz tri alternative:

1. Kako nastupamo – Kompanije posluju ili kao lideri u troškovima ili kao kompanije koje se diferenciraju bilo na celom tržištu ili u određenom segmentu. Naše strateško opredeljenje jeste diversifikacija koju postižemo kroz najviši kvalitet poslovanja u svim oblastima u kojima radimo.

2. Gde nastupamo – Naš cilj je da se u distribuciji i pružanju logističkih usluga na postojećim tržištima i dalje razvijamo, ali takođe i da proširimo poslovanje na drugim tržištima u regionu. S druge strane, planiramo da proširimo ponudu proizvoda iz sopstvene prozvodnje ili akvizicija. Takođe, želimo da idemo u korak sa vremenom i da naše usluge ponudimo i na on-line tržištu, koje nam može dati veliku sinergiju sa programima i distributivnim kapacitetima koje danas imamo.

generičke strategije, Nelt

U procesu razrade strategije, dodatno ćemo se izjasniti o kriterijumima izbora tržišta, vremenskim rokovima implementacije i ključnim parametrima uspešnosti (KPI).

3. Kako rastemo – Sve opcije (organski rast, akvizicija, spajanje) su nam važne i zanimljive. Organski rast je ključ postojećeg poslovanja, ali nije dovoljan. Nove poslove ili nova tržišta ćemo otvoriti ili sopstvenim snagama, kroz strateško partnerstvo ili akviziciju, a u zavisnosti od prilika na terenu i naših organizacijskih mogućnosti.

IMPLEMENTACIJA

Praksa je pokazala da veliki deo dobrih strategija ne uspe zato što menadžeri nisu u mogućnosti da strategije komuniciraju kroz organizaciju. Iz tog razloga koristimo dokazani pristup strateških mapa iz četiri prespektive.

Nakon razvoja strateške mape, ciljeve pretvaramo u merljive KPI kroz Balanced Scorecards. Navedeni ključni parametri uključeni su u lične ciljeve svih zaposlenih u Nelt Grupi.

Strateška mapa Nelt Grupe (primer)

Strateška mapa Nelt Grupe (primer)

Strateško planiranje je od velike važnosti za razvoj i opstanak kompanije. Da bi uspele da razviju prave strategije, kompanijebi trebalo da obezbede dovoljne resurse, primene analizu eksternih i internih faktora, šansi i pretnji. Kada šanse budu ustanovljene, kompanije bi trebalo da ih adresiraju sa pravim strategijama, kako na nivou celokupnog preduzeća, tako i poslovnih jedinica.

Autor teksta je Milan Radivojević, Direktor strateškog i poslovnog razvoja, Nelt Grupa.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Milan  Radivojevic


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina