FINANSIJE ILI NEFINANSIJE, PITANJE JE SAD? Tijana Rauš, finansijski direktor, Pinoles

FINANSIJE ILI NEFINANSIJE, PITANJE JE SAD? Tijana Rauš, finansijski direktor, Pinoles

01

FINANSIJE ILI NEFINANSIJE, PITANJE JE SAD?

Tijana Rauš je finansijski direktor u kompaniji Pinoles, koja je ukazala kako merenje performansi utiče na upravljačke aktivnosti u njenoj kompaniji.

 

Tijana Rauš, CFO, PINOLES

Tijana Rauš, CFO, PINOLES

Merenje performansi predstavlja važan deo upravljačke aktivnosti. Smisao ovog merenja je da pokaže koliko smo bili:

 • Efektivni (da li smo se bavili pravim biznisom)
 • Efikasni (da li smo se bavili pravim biznisom na pravi način)

Ovaj proces omogućava da se identifikuju resursi, sagledaju ključni faktori  koji utiču na njegove perfomanse kao i da pomogne u pronalaženju najboljih tokova delovanja. Usmereno je na utvrđivanje uspešnosti kompanije u realizaciji ciljeva i pokazuju u kom stepenu je ostvaren svaki cilj.

Tradicionalna, finansijska merila bazirana na računovodstvenim informacijama iz bilansa stanja i uspeha i tokova gotovine još uvek predstavljaju veoma važno sredstvo ocene uspešnosti  i kontrole rada kompanije.

Ipak, danas je potpuno jasno da upravljački sistem baziran isključivo na računovodstvenim merilima prevaziđen. Neophodno je redefinisati tradicionalne upravljačke alate jer oni ne mogu u potpunosti da odgovore zahtevima novog okruženja kao ni informaciono da zadovolje korisnike-menadžere, kreditore, investitore, društvenu zajednicu.

Savremenim uslovima su potrebna i savremena nefinansijska merila koja otklanjaju nedostatke tradicionalnih. Ubrzani razvoj poslovnog  okruženja koje se može okarakterisati kao heterogeno, dinamično, neizvesno i složeno zahteva razvoj i promene sistema za merenje perfomansi. Osamdesetih godina inicijator promena  je bilo uverenje  da je fokus na istorijskim, internim podacima i da se mere pogrešne stvari. Devetesetih, kompanije su previše brinule o samom merenju, ne o svrsi i primeni dobijenih rezultata. Mnogi problemi iz devedesetih su  ostali relevantni i danas.

 

Finansijska i nefinansijska merila performansi
Finansijska Nefinansijska
RentabilnostEkonomičnostBruto maržaKreditni rejtingEBITDAProfitROIKoeficijent obrta Lojalnost kupacaZadovoljstvo kupacaBroj poseta kupcimaImidž brendaBlagovremenost isporukePerformanse dobavljačaKvalitet internog komuniciranjaSkraćivanje ciklusa rada

 

Tradicionalne mere perfomansi još uvek predstavljaju veoma važno sredstvo u ocenjivanju uspešnosti i kontrole procesa kompanije. Računovodstvene informacije pružaju objektivnost i njihova prednost jeste ta što različita stanja, tokove, relacije i promene pretvara u jedan univerzalni izraz, brojeve.

Bilans stanja, bilans uspeha i tokovi gotovine su objektivni hroničari poslovnog života kompanije. Iz bilansa stanja čitamo podatke o sredstvima, obavezama i kapitalu na određeni dan. Možemo utvrditi povećanje ili smanjenje potraživanja od kupaca, ali ne možemo utvrditi zadovoljstvo kupaca. Bilans uspeha pruža informacije o prihodima i rashodima koji rasčlanjeni u odgovarajućoj formi i po odgovarajućim principima omogućavaju utvrđivanje rezultata koji se na kraju obračunskog perioda obuhvata u bilansu stanja kao povećanje/smanjenje (sopstvenog) kapitala. Izveštaj o tokovima gotovine prikazuje poslovne, finansijske i investicione prilive i odlive novca u toku izveštajnog perioda. Ovo ukazuje na činjenicu da se finansijski izveštaji nikako ne smeju koristiti kao alternativni već međuzavisni i njihovo simultano korišćenje za sagledavanje efikasnosti i efektivnosti se podrazumeva.

I pored nezamenljive uloge finansijskih merila, ona su daleko od savršenih, zato što:

 • Ne uvažavaju zahteve i potrebe kupaca
 • Ograničavaju fleksibilnost i brzinu reagovanja
 • Ne uzimaju u obzir promene u okruženju
 • Njihova dimenzija je kratkoročna
 • Ne obuhvataju ljudske i intelektualne resurse
 • Istorijski su orjantisana

Kompleksan poslovni ambijent zahteva balans između „finansija i nefinansija“, dugoročnog i kratkoročnog, materijalnih i nematerijalnih resursa i povezivanje ovih komponenti sa strategijom.

Uspeh menadžmenta usmerenog na perfomanse zavisi od:

 • Izbora odgovarajućih KPI (ključni indikatori perfomansi) koji moraju biti fleksibilni i adaptibilni jer izborom pogrešnih može doći do neoptimalnih rezultata.
 • Cilj je smanjiti broj KPI kako bi se fokus zadržao na ključnim aktivnostima;
 • Prilagoditi da budu razumljivi, jasni i nedvosmisleni izvršiocu (zaposleni znaju šta treba uraditi i popraviti)
 • Moraju da se prate 24/7, u nekim slučajevima nedeljno su orijentisani na sadašnjost i budućnost
 • Moraju biti povezani sa poslovnom strategijom.

U našoj kompaniji  koja se bavi distribucijom, generalni direktor je shvatio da je jedan od kritičnih faktora poslovanja smanjenje troškova transporta, odnosno da treba težiti da kamioni koji prevoze robu budu što bliže maksimalnom kapacitetu a da se pri tome ne ugrozi  Just in time isporuka  kupcima, odnosno da se ne ugrozi strategija kompanije koja je usmerena na prepoznavanje potreba kupaca i brzo reagovanje na njih.

Direktor je svako jutro tražio izveštaje o kamionima koji su prethodnog dana vršili isporuku ispod maksimalnog kapaciteta. Nakon toga je pozvao rukovodioce u logistici i prodaji, i tražio objašnjenje za svaku isporuku iz izveštaja. Konsultovao se u vezi sa preduzimanjem konkretnih koraka i dogovora sa kupcima, da im roba bude isporučena drugim danima ili u drugim terminima kako bi iskorišćenost kapaciteta bila što veća. U većini slučajeva kupci su prihvatili naše predloge, uklapajući se sa isporukama u njihovom regionu.

Uticaj na profitabilnost je bio veoma snažan a potrebe kupaca su ostale na prvom mestu.  Na kraju krajeva, zaposleni ne vole svakodnevne razgovore sa generalnim direktorom o propustima i greškama pa preventivno uvode inovacije kako se ne bi stavljali u nezgodnu poziciju.

Rentabilnost, tržišno učešće, efikasnost i zadovoljstvo kupaca su često u koliziji. Merenje efikasnosti i efektivnosti kompanije nije jednostavno i lako, a izbor merila je često diskutabilan (teško je dokazati da je jedno merilo bolje od drugog).

Finansijska merila su značajna, i uvek će biti, ali se moraju dopuniti sa drugim nefinasijskim. Da bi bila uspešna u današnjim uslovima, kompanija mora da ima bolji učinak ne samo u dimenziji troškova, već i u kvalitetu, fleksibilnosti, fokusu na strateške ciljeve, bliskosti i dugoročnom odnosu sa kupcima i sa dobavljačima.

Adekvatan sistem merenja perfomansi treba da izbalansira finansijska i nefinansijska merila koja će omogućiti menadžerima da se suoče sa velikim brojem kompleksnih poslovnih aktivnosti i da se na pravi način fokusiraju na ključne faktore koji donose uspeh. Uspešnost kompanije se više ne meri samo ostvarenim profitom.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #13. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

 

Autor

Tijana  Rauš


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina