SLATKI CONTROLLING

SLATKI CONTROLLING

mk-group-najavljuje-saradnju-sa-kineskim-kompanijama

Milovac Živan

Controlling u šećeranama

Večito pitanje: „Da li je kontroling stvarna potreba ili samo praćenje trendova?ˮ, u kompaniji Sunoko, članici MK Group, nije upitno. Kontroling tim je zadužen za prikupljanje informacija, njihovu analizu i predstavljanje i kao takav pomaže menadžmentu da donese odluku koja je u datom trenutku najbolja za kompaniju.

Sunoko se bavi preradom šećerne repe u svoja tri proizvodna centra: Kovačica, Pećinci i Vrbas. U vezi sa upravljanjem poslovnim procesima, Sunoko ima relativno jednostavan model – digitalizovan proces proizvodnje sa šećernom repom kao dominantnom sirovinom i centralizovan sektor prodaje. Stoga je moguće praćenje svih proizvodnih centara i prodaje u okviru malog, ali efikasnog, tima zaposlenih u Odeljenju kontrolinga. Odeljenje kontrolinga je pozicionirano u okviru Sektora finansija i računovodstva.

Kontroling tim prati proizvodnju, prodaju, nabavku potrebnih sirovina, investicije, rizike, budžetiranje i slično. Mere koje se prate ne odnose se samo na finansijske (bilans stanja i uspeha) već i na sve proizvodno-prodajne parametre.

mk-group-najavljuje-saradnju-sa-kineskim-kompanijama

Osnovni zadaci controllera su:

 1. Sales controlling

Kako je prodaja jedan od osnovnih poslovnih procesa, u okviru kontrolinga se na dnevnom i mesečnom nivou prati i izveštava o tome. Izveštaj prodaje je koncipiran tako da se prati prodaja po proizvodima, vrsti pakovanja, kupcu, tržištima i slično. Ovi podaci se prate detaljno, jer samo tako može da se izvrši dalja analiza i prezentacija menadžmentu, kako bi bile donete odluke na vreme u slučaju promena tržišnih uslova.

 1. Controlling proizvodnje

Uloga controllera u ovom segmentu jeste prikupljanje i prezentacija ostvarenih rezultata na dnevnom nivou. Podaci se prikupljaju iz proizvodnih centara, pravi se konsolidovan izveštaj proizvodnje i kao takav se upućuje menadžmentu preduzeća, na osnovu kog se donose planovi za nastavak proizvodnog procesa. Kontroling tim prati detaljno strukturu cene koštanja po vrsti proizvodnog troška i po mestu troška: potrošnju sirovina, troškove radne snage, ambalaže i slično. Ovi podaci se detaljno analiziraju i na dnevnom nivou prezentuju menadžmentu. Važno je i detaljno praćenje kretanja troškova proizvodnje kako bi se menadžmentu signaliziralo ukoliko dođe do određenih odstupanja od budžeta. Na ovaj način se postižu uštede i stvara mogućnost za pravovremeno reagovanje u slučaju nekontrolisanog rasta troškova.

controlling

 1. Cash flow

Kako je controlling sektor u koji se redovno slivaju sve informacije, tako je logično da ovaj sektor preuzme i izradu Cash flow plana. Cash flow plan je izveštaj koji daje širu sliku o poslovanju preduzeća kao i njegovom kretanju u budućnosti. Cash flow se priprema na mesečnom nivou i sadrži projekcije priliva i odliva po vrstama za narednih godinu dana od dana izveštaja, s mesečnom dinamikom kako bi se unapred sagledali potencijalni rizici i blagovremeno reagovalo. Uloga controllera je da pored njegove izrade učestvuje u analizi cash flow plana kao i u upućivanju na kritične tačke u poslovanju.

 1. Rizici poslovanja

Upravljanje rizicima je percipirano kao važna komponenta upravljanja finansijama na nivou kompanije MK Group. Stoga su razvijene detaljne procedure za praćenje najvećih rizika kojima je izložen Sunoko: rizik promene cene, kreditni rizik i rizik obezbeđenja, rizik likvidnosti, devizni i kamatni rizik. Izveštaji koji prate cenovni rizik, a koje priprema kontroling tim, sadrže blagovremene informacije o otvorenim pozicijama i tržišnim trendovima, mogućem efektu na bilans uspeha u slučaju promene, kako cena finalnog proizvoda, tako i inputa za proizvodnju (Sensitivity analiza).

Sunoko je kompanija koja je među prvim implementirala standard IFRS 9 u upravljanju kreditnim rizikom. Ovo podrazumeva da smo uradili detaljnu analizu svih izloženosti i izračunali moguće gubitke na bazi istorijskih trendova, čak i za poslovne partnere koji nisu trenutno u docnji. Za sve poslovne partnere u kašnjenju napravljene su strategije naplate. Kontroling tim na dnevnom nivou prati izloženost pojedinačnih poslovnih partnera da bi na osnovu toga na vreme uputio menadžera na potencijalne probleme kako bi se osigurala sigurnost u naplati.

Sunoko-sa-sloganom-logotip

 1. Budžet i forecast

Praćenje ostvarenih rezultata i njihovo komentarisanje samo je baza na osnovu koje se izvode zaključci o budućnosti. Akcenat analize kontroling tima je na tome šta će se desiti i kako možemo da unapredimo poslovanje. Budžet se priprema jednom godišnje i odobrava od strane Grupe. Ipak, realnost i promene na tržištu zahtevaju stalno prilagođavanje poslovanja, te se projekcije rezultata do kraja godine (forecast) po ključnim KPI rade svakog meseca. Budžet i forecast su izveštaji kojima se posvećuje najveća pažnja i koji predstavljaju osnovu za donošenje odluka. Forecast je izveštaj u okviru koga se detaljno prate pozicije bilansa stanja, bilansa uspeha, rizik, KPI, proizvodnja, prodaja i slično.

Da bi prikupio informacije, kontroling tim sarađuje sa drugim organizacionim delovima, razmenjuje informacije i analizira biznis model. Konačno izveštaji se prezentuju top menadžmentu, koji pruža značajnu podršku i koji svojim pitanjima podstiče dalji razvoj kako izveštaja tako i našeg znanja. Od kontroling tima se očekuje da ne samo analizira ostvarenja i varijanse u odnosu na budžet i prethodne godine već da ukazuje na šanse u poslovanju i potencijalne rizike kako bi se pravovremeno reagovalo.

Kako bi se svi ovi zadaci obavili, potrebno je da kontroling bude zasnovan na transparentnosti; takođe, velika pažnja se posvećuje i upotrebi najsavremenih softverskih alata i tehnika, stalnoj i otvorenoj komunikaciji s kolegama, a od izuzetnog značaja je i detaljno poznavanje svih segmenata biznisa.

picture 32

Alati koje koristi kontroling tim Sunoka su SAP – kao ERP sistem, Z Repa – poseban SAP modul razvijen za Sunoko, kao i SAP BI. Ipak, deo podataka se obrađuje u MS Office-u. Sledeći zadatak je da se uvede nova, naprednija verzija SAP modula koja će nam omogućiti veću fleksibilnost, kao i da se kontroling modul SAP-a u potpunosti iskoristi za proces budžetiranja i planiranja.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina