Patriotizam značajan faktor pri kupovini

Patriotizam značajan faktor pri kupovini

nielsen_logo

Prosečno, blizu 75 odsto ispitani­ka na globalnom nivou izjavljuje da je zemlja porekla brenda po­djednako važna, ili čak važnija, u poređenju sa ostalih devet kriterijuma koji utiču na odluku o kupovini, uključujući tu i odabir/iz­bor, cenu, funkcionalnost i kvalitet. Ovo su pokazali rezultati najnovijeg globalnog istraživanja Nielsena o poreklu brenda.

nielsen

Novim istraživanjem je ispitano da li potrošači više vole proizvode globalnih i multinacionalnih kompanija (definisane kao one koje posluju na više tržišta) ili lokalne igrače (one koji po­sluju na samo jednom trži­štu – u zemlji iz koje ispita­nik potiče). Istraživanje je sprovedeno online, na više od 30.000 ispitanika, u 61 zemlji i obuhvata 40 kate­gorija proizvoda.

Ispitanici  u regionu Azija/Pacifik  i Afrika/Bliski Istok u proseku su skloniji da izjave kako im je poreklo brenda mno­go važnije od ostalih ponuđenih  faktora (u  proseku 33%, odnosno  32%). Evro­pljani,  Severnoamerikanci  i Južnoameri­kanci, naprotiv, radije izjavljuju da im je poreklo brenda manje važno od ostalih odabranih kriterijuma (prosečno  35% u Evropi, 32% u Severnoj Americi, odno­sno 31% u Južnoj Americi).

d

patric dodd

d

Jedno od otkrića koje nas je najviše iznena­dilo je to da je zemlja porekla podjednako važan pa čak i važniji faktor od ostalih krite­rijuma koju utiču na opredeljenje o kupovini, kao što su recimo cena i kvalitet, izjavio je Patrick Dodd, predsednik grupe Niel­sen Growth Markets. On je dodao da u bogatom maloprodajnom okruženju, po­reklo brenda može da bude bitna tačka diferencijacije među brendovima, ali je i istakao da je osećaj različit i varira u zavisnosti od kategorije i od ze­mlje. Ukoliko želite da obezbedite snažno prisustvo svog proizvo­da to morate da učinite pažljivo bez obzira na to da li je u pitanju lokalni ili globalni brend. Na kraju, brendovi koji nude veliku vrednosti za potrošača i koji ostvaruju povezanost sa potrošačevim potrebama, imaće prednost na bilo kojem tržištu, naglasio je Dodd.

Postavlja se pitanje zašto globalni po­ trošači biraju lokalne brendove, a ne globalne i orbmuto. Upitani da odaberu tri najvažnija faktora koja utiču na oda­bir domaćeg ili stranog brenda, ispita­nici su ponudili slične odgovore u svim delovima sveta – ističući faktore koji su obično najviše rangirani u istraživanjima potrošača. Globalno, bolji odnos cene i vrednosti koju proizvod pruža je najčešće birani razlog za odabir globalnog (42%) i lokalnog (43%) brenda. Pozitivno isku­stvo sa brendom (32% za globalni hrend i 28% za lokalni), bezbedniji sastojci i način prerade (31% i 28%), zatim bolje beneficije koje im proizvod pruža (31%, odnosno 25%) i rasprodaja ili promocija brenda (26% i 24%), tako­ da se nalaze među najčešće biranim razlozima za odabir nekog proizvoda.

Nacionalni ponos je jedini zabra­ni faktor u vezi sa kojim postoje značajne razlike između lokalnih i globalnih brendo­va, što ne iznena­đuje, ako uzmemo u obzir da neko ne bi kupio globalni proizvod zbog nacionalnog ponosa, ukoliko to nije globalni proizvod koji je široko raspro­stranjen i poznat kao “američki”, na pri­mer Marlboro ili “japanski”, kao recimo Toyota. Logično, ovo je mnogo važniji razlog za kupovinu lokalnih proizvoda nego globalnih. Jedna petina globalnih ispitanika (21%) izjavila je da je nacio­nalni ponos najvažniji razlog zbog kojeg se odlučuju na kupovinu domaćih proi­zvoda, sa najvećim procentom izraženih emocija u regionu Afrika/Bliski istok (25%) i Latinska Amerika (21%), dok su te emocije nešto slabije izražene u Evropi (16%) i Severnoj Americi  (10%).

x

Lokalni brendovi imaju prednost u kategorijama hrane i pića

sd

hrana i pice

x

Kada je u pitanju sveža hrana, lokalni brendovi su, što uopšte nije iznenaduju­će, prvi izbor. Većina ispitanika globalno, koji su kupovali ovu kategoriju, izjavila je da više voli domaće od stranih bren­dova kada je reč o povrću (68% naspram 11%), zatim mesu (66% vs 13%), voću (64% vs 12%), morskim plodovima (57% vs 18%) i jogurtu (52% vs 22%). Prefe­rencije prema lokalnim brendovima izra­žene su u gotovo svakoj kategoriji sveže hrane u svakom podneblju.

Lokalni brendovi su takođe prvi izbor i kada je u pitanju kategorija pića, gde se u obzir uzima mogućnost kvarenja obe, kao i preferencije različitih ukusa koje se razlikuju po regionima. Ispitanici u svakom regionu vole lokalni brend kada je reč o sokovima, vodi i mleku. Među onima koji kupuju gazirana bezalkohol­na pića, globalni brendovi su omiljeniji.

d

O globalnom istraživanju

d

globalno istrazivanje

d

Nielsen globalno istraživanje o proizvo­dima za održavanje domaćinstava, spro­vedeno je od 10. avgusta do 4. septembra 2015, online metodom, na više od 30.000 ispitanika u 61 zemlji, u pet regiona Azija/Pacifik, Evropa, Latinska Arnerika, Afrika i Bliski istok i Severna Arnerika. Uzorak je obuhvatio korisnike interneta koji su pristali da učestvuju u ovom istraživanju i koji su ispunjavali određene uslove po pitanju starosnog doba i pola, u svakoj zemlji. To je bila reprezentativna grupa internet korisnika po zemljama. Pošto se uzorak bazirao na dobrovoljnom učešću, nema procene teorijske greške uzorkovanja. Međutim, verovatnoća uzorka ekvivalentne veličine može da ima grešku od- 0,9% do +0,9% na globalnom nivou.

Ovo Nielsenovo istraživanje bazirano je isključivo na ponašanju ispitanika koji imaju online pristup. Penetracija interneta varira u zavisnosti od zemlje do zemlje. Za svoje istraživanje Nielsen koristi standardni minimum od 60% penetracije interneta ili online populaciju od 10 miliona korisnika u svakom delu sveta.

Za pakovanu hranu i grickalice, u pred­nosti su domaći ukusi. Lokalni brendovi dominiraju nad globalnim u kategoriji sladoleda (44% nasuprot 27%), zatim keksa i biskvita (40% vs 28%), čipsa i krekera (40% vs 28%), cerealija za do­ručak (44% vs 29%), instant nudli (47% vs 24%) i konzerviranog povrca (53% vs 20%).

s

Globalni brendovi dominantniji u kategoriji proizvoda za bebe

c

proizvodi za bebe

c

Kada govorimo o nezi beba, globalni brendovi su izrazito dominantni u ka­tegorijama pelena svuda u svetu, osim u regionu Azija/Pacifik, gde su afiniteti prema domaćim i lokalnim brendovima ravnomerno  raspoređeni. U svakom slu­čaju, za hranu i adaptirano mleko, prefe­rencije se veoma razlikuju kada su u pi­tanju razvijene zemlje i zemlje u razvoju.

Globalni brendovi u kategoriji hrane i adaptiranog mleka su omiljeniji u regio­nu Azija, Pacifik i Latinska Amerika, dok su lokalni brendovi zastupljeniji u Evropi i Severnoj Americi. Najjače izražene pre­ferencije za globalne brendove hrane za bebe i adaptiranog mleka dolaze iz Kine i Hongkonga, što ne iznenađuje, jer su po­slednjih godina pitanja kvaliteta lokalnih proizvoda za bebe i adaptiranog mleka bila na udaru. U regionu Afrika/Bliski istok, globalni brendovi su u blagoj pred­nosti kada su u pitanju adaptirana mleka, ali su lokalni brendovi znatno omiljeniji u kategoriji hrane za bebe.

Na tržištima u razvoju, u mnogim kategori­jama, globalno ime brenda je potvrda kvali­teta, bezbednosti i pouzdanosti, upozorio je Dodd,  ističući da je u Severnoj Americi i Evropi industrija proizvoda za bebe i njihovu negu veoma regulisana i potro­šači onda automatski očekuju da hrana za bebe koju kupuju bude bezbedna i hran­ljiva. Za ove potrošace, lokalni brendovi nose potvrdu kvaliteta, naglasio je Dodd.

Potrošači vole globalne brendove za ličnu negu i lepotu

s

dove proizvodi

s

Za proizvode iz kategorije lične nege i le­pote, globalni brendovi su izraženo favo­rizovani širom celog sveta. Strani bren­dovi su omiljeniji u odnosu na domaće u kategorijama brijači, šamponi i balzami, kozmetika i dezodoransi, i to u svim pod­nebljima. Globalni brendovi takođe do­miniraju i kad su u pitanju paste za zube, sapuni za ruke i telo, kao i losioni za ruke i telo, i to u četiri od pet posmatranih re­giona (Azija/Pacifik je izuzetak). U Evro­pi, najveći procenat ispitanika je izjavio da poreklo brenda nije bitno za nekoliko kategorija, uključujuči brijače, paste za zube, kao i sapune i losione za ruke i telo.

Globalni brendovi mogu da iskoriste široku paletu i stručnost, istraživanja i razvojne mo­gućnosti, kao i veoma snažnu vrednost svog brenda, kako bi obezbedili visokokvalitetne i inovativne proizvode za ličnu negu na lokal­nim tržištima širom sveta, kazao je Dodd. Prema njegovim rečima, na nekim tržišti­ma broj lokalnih brendova je ograničen za neprehrambene kategorije, tako da potrošači sasvim opravdano gravitiraju ka ponudi globalnih brendova, pošto su oni široko rasprostranjeni i dostupni.

Izvor: Instore

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje