Otkaz u 3 koraka: Saveti kako da najlakše date otkaz svom zaposlenom

Otkaz u 3 koraka: Saveti kako da najlakše date otkaz svom zaposlenom

poslovni razgovor

Otpuštanje sa posla može da bude jedno od najbolnijih isku­stava za pojedinca, ponižava­juće i razarajuće – ali ne mora da bude i najgore iskustvo. Na­čin na koji menadžer upravlja ovim proce­som imaće veliki uticaj na način na koji biv­ši radnik nastavlja svoj poslovni put. Neke dobre prakse mogu da pomognu da ovi procesi imaju najveći mogući pozi­tivan uticaj na sve koji su u njih uključeni.

j

Pre sastanka

j

Dobro se pripremite. Pobrinite se da se odgovorno pripremite za otpuštanje. Da li dotična osoba zna da postoji problem? Da li je dobila mogućnost prelaska na drugo rad­no mesto? Otkaz nikada ne treba da date kao veliko iznenađenje.

f

pre sastanka

f
U narednom koraku pronađite odgova­rajuce okruženje za razgovor. To bi treba­lo da bude mirno mesto gde vas neće pre­kidati.
Na kraju, razmislite o tome šta zelite da kažete. Umesto da pripremite pisani govor, fokusirajte se na definisanje svojih namera. Dajte sebi malo prostora da zaista razmisli­ te o dotičnoj osobi: ko je ona, zašto ste je na prvom mestu zaposlili, kako će se ovo odra­ziti na nju. Šta želite da postignete? Kako želite da se ta osoba oseća? Kakav stav je potrebno da zauzmete tokom ovog razgo­vora da biste ponudili podršku? Pokušaj­te da sagledate ono najbolje u drugoj oso­bi. Zamislite da ona doprinosi više u drugoj organizadji ili u drugoj ulozi. Pristupite raz­govoru sa pretpostavkom da dotična osoba ima određenu vrednost – ona jednostavno može da se pokaže na drugom poslu.

d

Tokom razgovora

d
Ako ste pravilno odabrali prostor za raz­govor i dobro se pripremili, dijalog će biti delotvoran i rukovodićete se svojom intui­cijom tokom većeg dela razgovora. Najvaž­niji u ovom koraku su vaša namera prema dotičnoj osobi, vaša energija i vaše prisu­stvo. Na koji način smatrate da druga osoba može da utiče na svoja uverenja o samom sebi, na sam razgovor ina ostatak svoje ka­rijere.
Pored navedenog, sledi nekoliko stvari koje bi trebalo da razmotrite tokom raz­govora:

Šta ne treba da radite:

 1. Ne koristite “sendvič” tehniku povrat­nih informacija. Iako je primarnljivo govori­ ti dobre stvari kako bi se ublažile one loše, to će samo stvoriti konfuziju. Dajte toj oso­bi do znanja zasto se sastajete i postarajte se da oboje dođete do zajedničkog stava u po­gledu razloga koji leži iza otpuštanja. Reci­te nešto poput: “Kao što znate, mi smo po­kušavali da radimo sa varna u proteklih šest meseci kako bi vaša uloga rezultirala uspe­hom ali, kao što vam je poznato, to nije dalo rezultate. Želim da razgovaram sa vama o tome na koji način možemo da okončamo našu trenutnu saradnju ida vas podržimo na vašem daljem putu koji će biti čak bolji za vas.” Ovo su, naravno, moje reči; vi upo­trebite svoje – one moraju da budu odraz vaše iskrenosti.
 2. Nemojte izbegavati razgovor, trudite se da ne prelazite brzo preko njega ili da ga vodite na način kao da je beznačajan. Odvo­jite dovoljno vremena za razgovor, prihvati­ te ga kao veoma važnu stvar i dajte prostora drugoj osobi da razgovara i razmišlja o tome šta se događa.
 3. Ne ulazite u situaciju u kojoj jedna strana optužuje drugu, po sistemu “on je rekao/ona je rekla”. Igrajte otvorenih kara­ta i držite se činjenica.

s

poslovni razgovor

s

Šta treba da radite:

 1. Potrebno je da prepoznate značaj po­sla koji je dotična osoba obavljala tokom go­dina i osobine te osobe.
 2. Razjasnite sve rokove, sporazume i naredne korake (ukoliko ste ih već defini­sali) tako da se međusobno razumete.
 3. Pitajte osobu šta želi, na kojinačin možete da olakšate situaciju i koju vrstu po­ drške možete da joj pružite u tom procesu. Neke kompanije, u zavisnosti od okolnosti, omogućavaju zaposlenima da sami biraju rok izlaska iz kompanije i nacin na koji će vest podeliti sa svojim kolegama. Ovo ima prednosti i nedostatke; moraćete da odlu­čite šta je najbolje za vas.

g

poslovni ljudi

n

Na kraju, nemojte se iznenaditi ako je osoba koju otpuštate povređena ili ljuta, ako krivi vas ili ako napusti razgovor- čak iako je znala da će se naći u takvoj situaciji. Bez obzira na to koliko pažljivo upravljate ovim procesom, otpuštanje boli .Vaš posao je da date sve od sebe i budete tu za drugu osobu kako biste doprineli da njeno otpu­ stanje bude najhumanije moguće.

d

Nakon što saopštite vesti

j

Neke organizacije uspostavljaju proce­se podrške da bi pomogle otpuštenim oso­bama na način koji je data kompanija odre­dila i koji je najkorisniji za osobu koja na­pušta kompaniju. Primeri obuhvataju gru­pe za umrežavanje bivših radnika (bez ob­zira na to da li su dobili otkaz ili su napustili kompaniju samovoljno), koje otvaraju vra­ta za podršku i dobijanje povratnih infor­macija, nude preporuke, obezbeđuju kari­jerni trening i čak otvaraju sopstvenu mre­žu za pomoć osobama u pronalaženju ade­kvatnije pozicije.

f

Otkaz

f

Politika svake kompanije je različita, te vam savetujemo da proverite organizaci­one smernice, smernice za uspostavljanje i razvoj kapaciteta ljudskih resursa u sop­stvenoj organizaciji pre nego što preduz­mete neke korake. Bez obzira na to kakve su te politike, suština je da možete da pri­menite svoju nameru, svoju energiju i svo­je prisustvo kako biste imali najbolji mogu­ći uticaj na osobu koju otpuštate. Način na koji pristupate procesu otpuštanja utica će na način na koji dotična osoba pristupa svo­joj porodici, deci, kolegama i budućim po­slovnim poduhvatima. Poštujte to. I učini­te sve da odgovorite na taj izazov.

Izvor: Nacionalna Poslovna Revija

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina