- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Najviše za najmanje (Integrisane marketing komunikacije na tržištu telekomunikacija) – Davor Sakač (Direktor marketinga), ORION TELEKOM

DavorSakac

U današnjim uslovima poslovanja marketinška komunikacija ima veliki značaj za ostvarivanje misije, vizije i ciljeva naše kompanije. Insistiramo na dvosmernoj, interaktivnoj marketinškoj komunikaciji u kojoj aktivno učestvujemo kako mi kao kompanija, sa jedne strane, tako i postojeći klijenti, odnosno korisnici naših usluga, sa druge. U oblasti telekomunikacija efektivna marketinška komunikacija mora da bude dvosmerna u pravom smislu te reči. Na taj način se klijentima daje prilika da budu upoznati sa našim proizvodima i uslugama, da oni kroz svoje sugestije i predloge mogu da utiču na kvalitet naše ponude. To nam omogućava privlačenje i obezbeđivanje lojalnosti naših klijenata, a samim tim pozitivno utiče i na finansijski rezultat kompanije.

Orion telekom kao kompanija ima izuzetno izraženu potrebu za korišćenjem instrumenata marketinške komunikacije, jer jedino tako možemo da odgovorimo postojećim potrebama u poslovnom okruženju i informišemo javnost o svom postojanju i našoj poslovnoj misiji i viziji, a samim tim i da dobijemo kako pojedince, tako i društvene i poslovne grupe kao klijente.

afsdf

Kako se naše tržište vremenom menjalo i napredovalo, tako je i marketinška komunikacija povećavala svoju prisutnost u svakodnevnom poslovanju. Razlozi zbog kojih marketinška komunikacija za nas ima mnogo veći značaj danas nego ranije posledica su, na prvom mestu promene načina života, zatim drastičnog povećanja tržišne konkurencije, ubrzanog razvoja tehnologije, povećanja svesti i izbirljivosti klijenata… U Srbiji danas u oblasti telekomunikacija klijenti pred sobom imaju veliki izbor najrazličitijih kompanija i lokalnih provajdera, koji u svom portfoliju proizvoda i usluga imaju mnogo sličnosti i u osnovi nude stvari koje zadovoljavaju istu potrebu. Da bismo danas uspeli da pridobijemo poverenje klijenata, svakodnevno ulažemo veliki napor u osmišljavanje efektivne i originalne marketinške komunikacije. Naš poslovni model i način poslovanja zasniva se na dvosmernoj, interaktivnoj marketinškoj komunikaciji u kojoj aktivno učestvujemo mi i klijenti, odnosno korisnici naših usluga.

Isrtažujući želje i zahteve klijenata, naša kompanija pravilnim odabirom i korišćenjem instrumenata marketinške komunikacije se trudi da uveri klijente da su baš naši proizvod oni koji su njima potrebni.

Instrumenti integrisane marketinške komunikacije koje danas svakodnevno koristimo su:

Screen Shot 2016-10-17 at 9.22.39 AMDanas pomoću svih ovih instrumenata marketinški komuniciramo kako sa klijentima, tako i sa ostalim stejkholderima. Smatram da je marketinška komunikacija uspešna jedino ukoliko uključuje komunikacijske aspekte svih instrumenata marketing miksa u strategiju tržišne komunikacije. Danas, ukoliko želite da kao kompanija obezbedite kontinuitet poslovanja, jedan od preduslova je da sledite trend koji nam govori da se kod nas, kao i na svim trištima u svetu, beleži rastući značaj integrisanih marketinških komunikacija.

Osnovni cilj integrisanja jeste da se poveća efikasnost marketing komuniciranja smanjivanjem broja izgubljenih poruka i poveća njihov uticaj na potencijalnog i postojećeg klijenta. To postižemo ciljanim pristupom u slanju preciznih poruka pojedinim ciljnim grupama, ali na konzistentan način. Ciljani pristup podrazumeva prilagođavanje poruke primaocu, a konzistentnost poruke treba da obezbedi da među porukama ne dolazi do kolizije, iako su upućene različitim ciljnim grupama, putem različitih oblika komuniciranja i različitih medija.

Korišćenjem strateškog pristupa Integrisanih marketing komunikacija, potencijalne klijente vodimo kroz proces odlučivanja i kupovine tako da se oni za našu uslugu ili proizvod odlučuju što pre i da pri tom ne razmišljaju o konkurenciji. Dobro osmišljena integrisana kampanja u znatnoj meri smanjuje troškove oglašavanja, jer je usmerena i na direktne i jeftine kanale komunikacije.

Osnovna svrha IMK je dugoročna kvalitetna komunikacija kompanije sa ciljnim tržištem i korisnicima. Kompanije moraju pažljivo i proaktivno da rade, kako bi njihova komunikacija sa potrošačima i stejkholderima bila otvorena, iskrena i prijatna.