LOGISTIKA I LANAC SNABDEVANJA, Boris Samardžić, šef odeljenja za planiranje, nabavku i distribuciju, NIS

LOGISTIKA I LANAC SNABDEVANJA, Boris Samardžić, šef odeljenja za planiranje, nabavku i distribuciju, NIS

Boris Samardžić,NIS

Boris Samardžić, šef odeljenja za planiranje, nabavku i distribuciju naftnih derivata i TNG u NIS-u,govori o upravljanju lancem snabdevanja i logistici u preduzeću.

Boris Samardzic,NIS

Boris Samardzic,NIS

 

Prema Institutu za logistiku i transport (The Charted Institute of Logistics and Transport), logistika se definiše kao: „Proces upravljanja transportom, zalihama, skladištenjem i informacijama o dobrima i materijalima od izvora (mesta proizvodnje) do mesta finalne potrošnje“.

Ova definicija ima poseban značaj, budući da u sebi inkorporira četiri najveća i najvažnija podsistema logistike ili logističkog menadžmenta:

•        Transport

•        Zalihe

•        Skladištenje

•        Informacije.

Ako i dalje govorimo o definicijama koje su formulisale referentna tela i institucije u ovoj oblasti, svakako moramo da istaknemo doprinos CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), jednog od najeminentnijih i najpozvanijih udruženja profesionalaca u oblasti logistike i lanca snabdevanja. Ovo udruženje logistiku definiše kao: „Onaj deo procesa lanca snabdevanja koji planira, implementira i kontroliše efikasnost i efektivnost kretanja dobara, usluga i informacija od mesta proizvodnje do mesta potrošnje, a u cilju kreiranja konkurentnog servisa potrošača“.

Na osnovu ove definicije, zaključuje da je pojam „lanac snabdevanja“ sveobuhvatniji i širi od pojma logistike.

 

LOGISTIKA I LANAC SNABDEVANJA U NIS-U

Planiranje i snabdevanje

Termin logistika uglavnom se primenjuje na aktivnosti unutar jedne kompanije. Lanac snabdevanja je proces i aktivnost koja se odnosi na planiranje, implementaciju i kontrolu efikasnosti i efektivnosti kretanja dobara, usluga i informacija u lancu isporuke, snabdevanja i distribucije derivata nafte i TNG Rafinerija nafte. Direkcija za logistiku u NIS-u funkcioniše kao jedinstven, visokostručan i organizovan tim, u kojem su jasno razgraničeni i definisani:

•        Raspodela poslova i izvršenje zadataka

•        Rukovođenje i odgovornost

•        Koordinacija

•        Dostupnost i prenošenje informacija

•        Lojalnost i privrženost

 

Poslovi u Direkciji za logistiku predstavljaju skup aktivnosti i elemenata tehničke, tehnološke, organizacione, ekonomske i kadrovske prirode koji su usmereni ka optimizaciji robnih tokova i ostvarivanju najvećih ekonomskih efekata. Poslovi u Direkciji su tako organizovani da imaju optimalan odnos logističkih usluga i logističkih troškova, radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

•        Povećanje nivoa kvaliteta logističkih usluga: kraći rokovi isporuke, veća pouzdanost i tačnost u izvršenju poslova, veći stepen                približavanja kupcu u pogledu njegovih zahteva

•        Smanjenje logističkih troškova (obezbeđivanje optimalnog nivoa zaliha, optimizacija troškova transporta i skladištenja)

•        Razvoj i primena tehnologije u skladu sa zahtevima ekologije i bezbednosti.

 

 

U cilju efikasnijeg i efektivnijeg izvršenja poslova iz delokruga rada, Direkcija za logistiku organizovana je u tri organizaciona dela:

•        Sektor za planiranje, snabdevanje i distribuciju ND (Naftni derivat) i TNG (Tečni naftni gas)

•        Sektor za upravljanje skladištima

•        Sektor za transport

 

UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-SCM)

Osnovni cilj upravljanja lancem snabdevanja u Direkciji za logistiku jeste ispunjenje zakonske obaveze koju NIS ima kao energetski subjekat u delu obezbeđenja i čuvanja operativnih zaliha nafte i derivata nafte. U NIS-u, upravljanje lancem snabdevanja podrazumeva neprestanu aktivnost i angažovanje svih učesnika ovog procesa, kako bi isti bio najefikasniji i najefektivniji sa aspekta očuvanja interesa NIS-a.

Prema značaju, ciljevi lanca snabdevanja u NIS-u mogu da se podele na:

•        Strategijske ciljeve

o       Izradu adekvatnog modela lanca snabdevanja

o       Dugoročno planiranje u skladu sa definisanim modelom (godišnje, trogodišnje…)

•        Taktičke ciljeve

o       Planiranje distribucije u skladu  sa definisanim planskim  modelima

o       Srednjoročno planiranje distribucije (mesečno i tromesečno)

•        Operativne ciljeve

o       Kratkoročno planiranje distribucije (dnevno, nedeljno)

o       Planiranje prevoza u svim vidovima transporta; organizacija skladišta u delu realizacije kratkoročnih planova

 

Upravljanje lancem snabdevanja zahteva da se u NIS-u pridržavamo plana otpreme i prometa, da pratimo realizaciju i da u zavisnosti od realizacije preduzimamo korektivne aktivnosti.

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u  jugoistočnoj Evropi, a u svom sastavu ima razvijenu sledeću logističku infrastrukturu:

•        Skladišni prostor za ND i TNG

•        Više stotina transportnih jedinica (AC i ŽC) različitog kapaciteta za prevoz derivata nafte i TNG, mlaznog goriva i za prevoz „crne robe“

•        Više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona

Upravljanje lancem snabdevanja

 

OPTIMIZACIJA LANCA SNABDEVANJA

Optimizacija lanca snabdevanja ima za cilj da uspešno kontroliše različite postupke, aktivnosti i izvršioce unutar lanca isporuke, snabdevanja i distribucije derivata nafte u lancu isporuke. Efekti optimizacije lanca snabdevanja su:

•        Da se eliminišu kritične tačke koje imaju negativan uticaj na lanac snabdevanja

•        Da se uspostavi balans između troškova i pozitivnih doprinosa upravljanja lancem snabdevanja

•        Da se održava najefikasniji odnos lokacije skladišta i pozicije kupca, uzimajući u obzir upotrebu skladišta i udaljenost kupca

•        Upravljanje tokom informacija, koje obezbeđuje ispunjavanje odgovarajućih potreba prema kupcima uz istovremeno snižavanje troškova

Efekat optimizacije lanca snabdevanja u NIS-u je direktan rezultat planiranja i bilansiranja, a rezultuje se kroz dva ključna pokazatelja:

•        Dani vezivanja zaliha

•        Koeficijenat obrta rezervoara

 

Posmatrajući period od četiri godine, uočava se trend smanjivanja dana vezivanja zaliha, odnosno sa finansijskog aspekta, manjeg vezivanja obrtnog kapitala u zalihama uz redovnu snabdevenost tržišta i nesmetano obezbeđivanje prodaje. Očekivanja i jedan od osnovnih ciljeva u našoj kompaniji su da se ovakav trend nastavi i u narednom periodu.
NIS 2016,Rafinerija Pančevo

Na grafičkom prikazu predstavljen je slučaj iz 2016. godine, kada je rađen remont u Rafineriji nafte Pančevo. Tada je postupak planiranja i bilansiranja imao strateški zadatak da se u periodu remonta u RNP celokupna isporuka i snabdevanje tržišta Srbije derivatima nafte i TNG organizuje sa skladišta.

IZAZOVI U UPRAVLJANJU LANCEM SNABDEVANJA

U NIS-u postoje značajni izazovi u upravljanju lancem snabdevanja, a za koje Direkcija za logistiku nalazi adekvatna i optimalna rešenja. Reč je o sledećim problemima:

•        Upravljanje zalihama: količina i lokacija

•        Teritorijalni raspored skladišnih kapaciteta i raspoloživi skladišni kapaciteti po lokacijama

•        Raspoloživi transportni kapaciteti za sve vrste transportnih sredstava

•        Ograničenja u vidu vremenskih uslova za transport (sneg, nizak vodostaj, poplave…)

•        Strategija distribucije u zavisnosti od specifičnosti i teritorijalnog rasporeda krajnjih korisnika

•        Tokovi informacija: integrisanje sistema informacija

•        Organizacija i delegiranje odgovornosti i nadležnosti u okviru lanca snabdevanja.

 

Efikasno upravljanje lancem snabdevanja, osim dobro postavljenog modela rada koji obezbeđuje povećanje efikasnosti poslovanja, zahteva i visokoprofesionalan, stručan i organizovan tim sa jasno definisanim ciljevima i ulogama, konkretnim zaduženjima i odgovornošću lidera, kao i svakog pojedinca, a uz zadovoljne krajnje korisnike i dobre pokazatelje poslovanja.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina