Izmerite uspeh menadžera u odabiru radne snage

Izmerite uspeh menadžera u odabiru radne snage

los radnik

Organizacije izdvajaju približno 70% sredstava iz svojih opera­tivnih budžeta za troškove rad­ne snage, ali je za njih neuobiča­jeno da mere uspeh u zapošljava­nju menadžera kroz sposobnost odabira pra­vih kandidata. Takođe je retko za pojedince da sami sebe smatraju odgovornim za to što vremenom postaju sve bolji u vođenju razgo­vora za posao.

Međutim, ocenjivanje kandidata za po­sao upotrebom kvantitativne bodovne karti­ce rezultata ostvarenih na razgovoru za po­sao, i upoređivanje prognoza zasnovanih na razgovorima za posao sa budućim učinkom na radnom mestu omogućava vam da pove­ćate procenat uspešnosti razgovora za posao i povraćaj investicije vaše organizacije u ljud­ski kapital tokom vremena.

Počnimo od procene zašto većina kompa­nija i pojedinaca nedovoljno investira u ljud­ski kapital, naročito kada koriste razgovore za posao za procenu kandidata. Ljudi su pristra­sni, emotivni i nedosledni na razgovorima za posao, a kao rezultat toga validnost odnosno karakter predvidivosti tipičnog nestrukturi­ranog razgovora za posao je oko 20%. To zna­či da samo 1 od 5 razgovora za posao poveća ­va osnovne izglede da će primljeni kandidat biti uspešan.

Nesvesno, implicitne asocijacije ili ste­reotipi stvaraju problematičan, neizbalansi­ran teren za nadmetanje lica u potrazi za po­slom. Pojedini akademici i lica iz struke sma­traju da rešenje leži u podizanju svesti ljudi o njhovim predrasudarna, kako bi im se omo­gućilo da donose objektivnije odluke o po­dobnosti kandidata za posao. Odabir standardne grupe kvalitetnih pitanja koja se po­stavljaju svim kandidatima na razgovoru za posao takođe može da poveća preciznost u procesu zapošljavanja.

f

odabir ljudi

f
Međutim, kada je u pitanju obavljanje raz­govora za posao, mnogi od nas maju predra­sude koje uzrokuju da čak ni ne shvatamo koliko smo pristrasni. Kada kandidat uspešno završi razgovor za posao, mnoge osobe u toj organizaciji veruju i tvrde da su već na sa­mom početku zapazile talenat tog kandidata. A kada kandidat ne uspe, odjednom se čini da je kandidat primljen uprkos opšteprisutnirn sumnjama. Selektivna memorija nam oteža­va da se precizno setimo svojih utisaka koje smo imali o kandidatima u trenutku kada smo sa njima obavljali razgovor za posao, što nam sa druge strane otežava razumevanje sopstvenih predrasuda i preciznu procenu svojih veština u vođenju razgovora za posao.

U okviru modela teorije detekcije pošto­ je četiri osnovna scenarija za vođenje razgo­vora za posao i zapošljavanje. Prema prvom scenariju, zapošljavanje dobrog kandidata predstavlja uspeh. Ako dobar kandidat nije primljen, to predstavlja promašaj. U slučaju da “loš” kandidat nije primljen to je ispravno odbijanje, a zapošljavanje “lošeg” kandidata je lažno pozitivan izbor.

g

los radnik

g
Osobe koje vode razgovore za posao ima­ju tendenciju da najveću pažnju obraćaju na pokušaj da izbegnu “lažno pozitivne izbore” jer zapošljavanje kandidata koji ne ostvaruje učinak može biti veoma problematično. Ret­kost je da osoba koja vodi razgovor za posao ikada shvati da je reč o “promašaju”- na pri­mer, kandidat koji nije primljen a koji je po­stao uspešan na drugom mestu (primer vredan pažnje je Jan Koum, koji nije dobio posao u kompaniji “Facebook” alije nakon toga istoj kompaniji prodao startap kompaniju “Whats app” za 19 milijardi dolara). Procenat vaše uspeš­nosti može se izračunati kao odnos vaših po­godaka i ispravnih odbijanja sa jedne strane, i vaših promašaja i lažno pozitivnih izbora sa druge strane.

h

Jan Koum, osnivač kompanije "WhatsApp"

Jan Koum, osnivač kompanije “WhatsApp”

h
Kako možete da poboljšate procenat uspešnosti u zapošljavanju? Bodovna karti­ca rezultata ostvarenih na razgovoru za po­sao može da pruži kvantitativnu osnovu za poređenje osobama koje vode razgovore za posao, što vam omogućava da potvrdite svo­ja zapažanja sa svojim kolegama i da utvrdi­te na kojim mestima su vaše procene možda izvan norme. Dovođenjem svojih prognoza u vezu sa realnim učinkom kandidata na rad­nom mestu takođe možete dobiti kvantitativ­ne povratne informacije o svojoj preciznosti u oceni različith kriterijuma. Razvijanjem sve­sti o našim predrasudama u ocenjivanju na razgovorima za posao moguće je te predra­sude ispraviti.

Da biste napravili bodovnu karticu rezul­tata ostvarenih na razgovoru za posao zapi­šite bodovne vrednosti za nekih pet kriteri­juma koje primenjujete, a zatim ih povre­meno preispitajte. Diskutujte i raspravljaj­te sa kolegama o bodovima koje ste dali kan­didatima kako biste ocenili i poboljšali svo­ju preciznost na individualnom i kolektiv­nom nivou. Možda ćete zaključiti da ste do­bri u oceni tehničkih sposobnosti, ali da ste manje precizni u svojim procenama liderskih veština ili ćete zaključiti da je kolega previ­še blag u pojedinim kriterijumirna a previše strog u drugim.

Izvor: Nacionalna Poslovna Revija

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje