- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

„GREŠKA JE USPEH AKO SE IZ NJE IZVUČE POUKA“, Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Silvia Tomić HR manager u Tarkett-u nam objašnjava kako da poslovne greške sagledavamo sa pozitivnog aspekta, kao prilike za rast i učenje.

Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Iako nam je misao Malcolma Forbsa, preduzetnika i izdavača čuvenog magazina Forbs odavno poznata, pravo pitanje je da li smo zaista spremni da poslovne greške posmatramo kao prilike za rast. Da li analiziramo koliko je uspeha u našim kompanijama zapravo utemeljeno na propustima koji su na početku smatrani nedopustivim? Da li smo skloni da u greškama pronalazimo potencijal za sopstveni rast i razvoj naših saradnika i timova?

 

Saradnja Sektora controllinga i HR tima u kompaniji Tarkett jedan je od primera koji pokazuje kako, uz metodološko sagledavanje, greške postaju šansa za unapređenje poslovnih performansi.

 

Već osmu godinu za redom, kompanija Tarkett svoje poslovanje unapređuje primenom koncepta proizvodnje svetske klase, odnosno WCM (World Class Manufacturing) metodologije. Koncept proizvodnje svetske klase predstavlja sinergetski efekat četiri sistema za unapređenje proizvodnje – totalnog industrijskog inženjerstva (TIE), totalne kontrole kvaliteta (TQC), totalnog produktivnog održavanja (TPM) i sistema „tačno na vreme“ (JIT).

Glavni zadatak ovakve poslovne filozofije je razvoj organizacije koja kontinuirano uči, sprovodi poboljšanja i pritom uključuje u procese sve zaposlene na svim nivoima, a ne samo inženjere ili menadžment. Vođena je rezultatima koji su omogućili preporod japanske proizvodnje nakon Drugog svetskog rata i prilagođena je idejama koje su korišćene u japanskoj automobilskoj, elektronskoj i metalurškoj industriji, kako bi se postigla konkurentska prednost. Primarni ciljevi su kontinuirano poboljšanje u kvalitetu, troškovima, vremenu proizvodnje, fleksibilnosti i servisu kupaca.

 

Primenjujući sistem WCM-a utičemo na sistematsko smanjenje svih tipova troškova i gubitaka, kroz doprinos svih zaposlenih i uz precizno korišćenje metoda, standarda i alata koje proizvodnja svetske klase nalaže. Glavni cilj ovog sistema jeste da se dostigne nula u neiskorišćenosti, defektima, greškama i zalihama, a vrednosti ovog sistema su veće uključivanje ljudi, stvaranje boljih vrednosti i zadovoljniji kupci.

Proizvodnja svetske klase bazira se na dvadeset stubova. Postoji deset tehničkih i deset menadžerskih stubova proizvodnje.

Worl Class Manufacturing

 

U našoj kompaniji, Controlling sektor zadužen je za primenu metodologije kroz korake stuba Raspoređivanje troškova. Češće ga zovemo CD pillar (Cost Deployment), kako se zove i u originalu. Sve započinje identifikacijom neplaniranih troškova koje je kompanija imala u prethodnom periodu, a najčešće posmatrano jednu godinu unazad. Zatim se, primenom koraka i alata, definišu uzroci nastalih troškova i vrši prioritizacija po analizi troškova. Gubici i troškovi u procesu proizvodnje dodeljuju se mašinama, materijalu i ljudskom faktoru. Ukoliko je ljudski faktor uzrokovao troškove i gubitke u procesu, rešenje se traži u saradnji sa PD pillar-om (People Development), koji vodi Sektor ljudskih resursa. Ukoliko se analizom utvrdi da je uzrok problema u stvari ljudska greška, prema WCM filozofiji, pristupa se analizi uzroka ljudske greške. Za analizu koristimo HERCA formu (Human Error Root Cause Analysis), koja nam pomaže da detaljno sagledamo problem, identifikujemo koren uzroka, definišemo kontra mere i sprovedemo monitoring nakon izvršene korekcije.

 

Generalno posmatrano, ljudska greška predstavlja informaciju o propustima u radu. Takođe, ako se analizom ustanovi da je uzrok ljudske greške manjak znanja, nedostatak veština ili ponašanje zaposlenog, preduzimamo razvojne aktivnosti sa ciljem unapređenja kompetencija zaposlenih. Ono što je za nas važno, jeste da iz svake nove greške učimo i zajedno rastemo. Bilo je izazovno da se iz faze otpora prema ovakvoj vrsti analize dođe do faze kada zaposleni sami učestvuju u kompletnom procesu i pomažu u definisanju kontra mera.

 

Primenom WCM metodologije, naša organizacija raste. Da bi sve funkcionisalo besprekorno, najvažnija je međusektorska saradnja i otvoren pristup. Controlling ima vodeću ulogu u primeni metodologije, jer se na osnovu analiza troškova i gubitaka usmerava delovanje ostalih sektora, a zadatak HR-a je da podrži kompletu organizaciju, i to kroz razvoj zaposlenih do njihovih punih potencijala.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.