DOBAR IZVEŠTAJ JE TEMELJ ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA!, BOJAN GRAHOVAC, PLANT CONTROLLER, LAfARGEHOLCIM EUROPE

DOBAR IZVEŠTAJ JE TEMELJ ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA!, BOJAN GRAHOVAC, PLANT CONTROLLER, LAfARGEHOLCIM EUROPE

bojan

Da li ste znali da je beton, u kom je cement osnovna komponenta, jedan od najupotrebljivijih materijala na svetu koji je izmislio čovek? Da li ste znali da je za proizvodnju jedne tone cementa potrebno da:

 • Iskopate 1 m3 kamena iz kopa
 • Potrošite 110 kwh struje
 • Spalite 110 kg goriva
 • Iskoristite 170 kg vode i
 • Iskoristite 6,5 kg vazduha?

Ovo su samo neke od zanimljivosti iz mog radnog okruženja, a baviti se controllingom u jednoj od najstarijih cementara u Evropi je itekako zanimljiv posao.

DSCF3827

Bojan Grahovac, Plant controller, LafargeHolcim Europe

Svedoci smo značajnih  ekonomskih promena koje su, pored svetske, zahvatile i našu privredu, a samim tim i naše tržišno okruženje. Ove promene su uslovile značajan pad tražnje za većinom proizvoda, ali sa sigurnošću možemo reći da je građevinska industrija jedna od onih koje su pretrpele snažan pad. Kako je cementna industrija direktno naslonjena na građevinsku, uzročno-posledičnom vezom doživeli smo da tržište cementa u poslednjih nekoliko godina drastično opadne, posebno u Evropi. Višak kapaciteta, smanjena tražnja, borba za tonu više prodatog cementa, smanjenje marže… Sve ovo je realnost koja je zadesila ne samo cementnu industriju. Upravo ovakvi tržišni uslovi izbacili su u prvi plan upravljanje troškovima kao polugu za prilagođavanje i opstajanje u promenjenim tržišnim uslovima. Novonastali uslovi poslovanja su naterali korporacije na značajnu introspekciju koja je iznedrila nove prioritete. S obzirom da se u takvim uslovima poslovanja na nivo prihoda može ograničeno uticati, u prvi plan dolaze troškovi. Ova pozicija u bilansu uspeha je od ključnog značaja za uspeh poslovanja, pozicija, u koju svi gledaju sa posebnom pažnjom i za koju se posebno traže dodatna pojašnjenja. Istini za volju, ne možemo reći da se na troškove ranije nije obraćala pažnja, naprotiv, ali u uslovima ekspanzije, kada tražnja za proizvodima raste, prioritet je ulaganje u održivost i unapređenje proizvodnih kapaciteta. Sa novim uslovima poslovanja, postavljeni su i novi ciljevi – sniziti troškove proizvodnje za 10%, smanjiti fiksne troškove za 5%, povećati obrtni kapital…

Gde ste controlleri, treba nam vaša pomoć?!

U današnjem izazovnom poslovnom okruženju, upravljanje troškovima predstavlja osnovnu polugu menadžmenta za ostvarivanje ciljanih poslovnih rezultata koji će dugoročno omogućiti opstanak i razvoj kompanije. Samo kvalitetnom analizom troškova koja će posledično iznedriti slabe tačke u poslovanju i smernice kako ih prevazići, controlleri mogu doprineti i olakšati menadžmentu kompanije da donese prave odluke.

Preduslov svake dobre analize je dobra baza podataka. Bez dobre baze, nema ni dovoljno kvalitetne analize, pa samim tim ni zaključaka i akcija koje mogu doprineti poboljšanju poslovanja. Tako da se vraćamo na početak, na bazu podataka, što bi u našem slučaju značilo da  svaki trošak mora biti pravilno razvrstan po vrsti, mestu nastanka i mestu odgovornosti. Kada je razvrstavanje dobro urađeno, tada nemamo problema pri alokaciji pojedinih troškova na gotove proizvode, kao i na osobe koje su odgovorne za nastali trošak.

Pošto je ovo neiscrpna tema, ja ću se ovde fokusirati na način praćenja, izveštavanja i, na kraju, upravljanja varijabilnim troškovima (sa akcentom na troškove repromaterijala)  i fiksnim troškovima u Lafarge, beočinskoj fabrici cementa.

U cilju dostavljanja pravovremenih informacija lokalnom i menadžmentu Grupe, kao i u cilju efikasnijeg upravljanja biznisom, naš sistem izveštavanja je struktuiran na sledeći način:

 • dvadesetog radnog dana u mesecu radi se procena rezultata tekućeg meseca;
 • petog radnog dana u mesecu šalju se svi finansijski izveštaji  za prethodni mesec;
 • petog radnog dana u mesecu šalje se procena finansijskog rezultata do kraja godine

Svi podaci se posmatraju:

 • YTD ACT vs. YTD BUD
 • YTD ACT vs. YTD LY (last year)
 • MTD ACT vs. MTD BUD
 • MTD ACT vs. MTD LY (last year)

U našoj kompaniji varijabilne troškove grupišemo i pratimo poštujući proces proizvodnje sa tim da, s obzirom na visinu i značaj troškova za utrošenu energiju (struja i goriva), te troškove izdvojeno posmatramo.

Da bismo jasno utvrdili i znali zašto dolazi do određenih promena, bilo na više ili na niže, kod svih varijabilnih troškova, a posebno troškova repromaterijala, nije dovoljno jednostavno oduzeti vrednosti njihove pozicije u bilansu uspeha (npr. YTD ACT –  YTD BUD).

Takva računica nam neće pomoći da razumemo odakle dolaze razlike (varijanse). Za utvrđivanje pravog stanja stvari mi koristimo analizu koja se u našoj Grupi zove variance analysis, a u suštini znači da troškove svodimo na istu meru kako bismo ih uporedili. (npr trošak paleta po toni (BUD) množimo sa količinom potrošenih paleta (ACT), i tek onda upoređujemo bilansne pozicije ACT vs. BUD). Kada smo utvrdili kolike su stvarne razlike, idemo  korak dalje da bismo utvrdili prirodu uticaja, tj. da li razlike dolaze zbog veće ili manje potrošnje, ili pak zbog veće, ili manje cene.

bojannn

Zbog toga smo razvili interni „alat“ koji nam daje jasne naznake šta se dešava sa pojedinim varijabilnim troškovima i, što je još važnije, odakle te varijanse potiču – da li zbog veće potrošnje, ili možda zbog veće cene. Na kraju se taj uticaj kvantifikuje u egzaktne iznose tako da mi tačno znamo koliki je uticaj veće ili manje potrošnje, a koliki je uticaj veće ili manje cene svakog pojedinačnog troška. Ove podatke smatramo ključnim za razumevanje biznisa.

Zašto je to toliko važno? Ako, na primer, imamo podatak da je trošak paleta veći u odnosu na budžet za 100 kEUR, sam podatak za sebe ne znači nam previše ako nas neko pita zašto je to tako? Ukoliko imate taj isti podatak razdvojen tako da nam pokazuje da imamo pozitivan efekat od niže cene paleta od 20 kEUR (jer je npr. cena niža za 1 eur), a u isto vreme negativan efekat veće potrošnje od 120 kEUR (jer je npr. potrošeno 1.000 komada više), mnogo nam je lakše i jednostavnije da odredimo prioritete i akcije za poboljšanje ove pozicije. Ne bih zanemario ni činjenicu da sa ovakvim odgovorom jasno dajete do znanja pretpostavljenim o vašoj kompetentnosti! Uz pomoć ovog alata naše upravljanje troškovima je postavljeno na viši nivo i doprinosi boljem razumevanju troškova, pa i samog biznisa.

Ako posmatramo fiksne troškove, stvari su značajno jednostavnije što se tiče same analize i izveštavanja. Međutim, pravi izazov je napraviti izveštaj koji će nosiocima budžeta značiti nešto više od izlistavanja troškova po kontima i mestima odgovornosti. U takvim izveštajima se ne snalaze lako i to im otežava upravljanje budžetom. Takvi izveštaji ih pretvaraju u naše glavne kradljivce vremena sa stalnim potpitanjima. Pored utrošenog vremena za spremanje izveštaja, imamo i dodatnih pitanja kao što je: „Šta je proknjiženo na ovom kontu?“. Opet se vraćamo na početak, tj. na dobru bazu podataka. Iz baze podataka možemo dobiti sve što nam treba. Uz pomoć Cognos-a, obezbedili smo našim nosiocima budžeta takve izveštaje koji po potrebi idu i do najsitnijih detalja. Odgovorne osobe u isto vreme mogu da vide sumirane podatke, ali takođe mogu tačno da vide na kontima koji su pod njihovom odgovornošću šta je konkretno knjiženo (npr. na kontu trebovanje odrgovorna osoba može da vidi detaljnu listu svih materijala koji su istrebovani; kod računa gde se vode troškovi pojedinih usluga mogu tačno videti iznose po dobavljačima….) Na ovaj način smo značajno ubrzali proces izveštavanja, menadžerima omogućili bolje razumevanje podataka, smanjili broj potpitanja i učinili da efikasnije upravljamo fiksnim troškovima.

Dosadašnja praksa mi je potvrdila činjenicu da izveštaj sam za sebe ne znači ništa, ili vrlo malo, ali kad ga napravimo tako da ga njegovi korisnici mogu iskoristiti da bi lakše i jednostavnije upravljali svojim budžetima, možemo reći da smo postavili dobre temelje za efikasno upravljanje troškovima. Ako izveštaju sa upotrebljivim podacima dodamo minimalno utrošeno vreme za njegovu pripremu, možemo suštinski da se bavimo controllingom i da idemo kući na vreme.

Autor teksta je Bojan Grahovac, Plant controller, LafargeHolcim Europe.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.

Autor

Bojan  Grahovac


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje