- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Budućnost kao imperativ, Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Hemofarm je jedna od samo pet kompanija u Srbiji koje objavljuju izveštaj o održivom razvoju, kao i jedna od samo dve domaće kompanije koje su postigle najvišu ocenu u ovoj oblasti. To je primer i inspiracija drugim kompanijama, ali i svakome od nas, da krenemo istim putem i okruženje učinimo boljim mestom za život. Održivi razvoj postao je nezaobilazan parametar u strateškom planiranju.

Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto sutra. Planetu na kojoj živimo, samo trenutno smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i kao bolju predamo naslednicima.

Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja možda je najbolja investicija u budućnost. Svetski lideri i eksperti, pristupajući održivom razvoju kao jednoj od tema u globalnom fokusu, neprestano razmatraju najbolje načine kako da nahrane planetu, kako da je sačuvaju, obezbede resurse i uštede energiju. Ništa manje značajna nije ni briga o lokalnim zajednicama. Ima li ičeg prirodnijeg od toga da jedna kompanija brine o lokalnoj zajednici u kojoj egzistira?

Održivi razvoj postao je jedan od glavnih imenitelja savremene poslovne prakse, o čemu svedoči i porast broja objavljenih izveštaja. Početkom dvadeset prvog veka svega nekoliko stotina kompanija izveštavalo je o svom održivom razvoju. U 2011. takvih kompanija, globalnih poslovnih lidera, bilo je gotovo 3.500. Ovaj trend sve više je rastao, tako da danas preko 8.000 kompanija, ukupno sa oko 29.000 izveštaja, predstavlja svoj održivi razvoj po GRI metodologiji.

Održivi razvoj

Unapređenje poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja je kontinuiran proces, koji zahteva kako dugoročno planiranje, tako i određena ulaganja. Ta ulaganja se na kraju uvek isplate. Kad se osvrnete unazad, vidite da su rezultati višestruki i podrazumevaju dobrobit za čovečanstvo, ali i brojne važne benefite za kompanije. Istraživanja su pokazala da kompanije pronalaze tri glavne prednosti u izveštavanju o održivom razvoju:

Pristupanje biznisu iz ugla održivog razvoja omogućava bolju analitiku, prevenciju i upravljanje rizicima. Na kraju, tu je i povećanje ekonomske vrednosti kompanije kroz održivi razvoj i izveštavanje, ali i povećanje lojalnosti korisnika proizvoda i usluga sa jedne, odnosno zaposlenih sa druge strane. Zato, dugoročno, strategija održivog razvoja kompaniji donosi stabilnost i održivost. Međutim, novac i tehnologija same po sebi ne pomeraju stvari. Granice se prelaze promenom stava da je održivi razvoj moguć ako ga ljudi shvate kao sastavni deo svog života i rada.

Postoje brojni primeri koji praktično ilustruju prednosti održivog razvoja u kreiranju održivog poslovanja ili proizvoda. Neki od pozitivnih su široka primena LED sijalica, koje je uvela IKEA, čime se štedi električna energija, bez umanjenih performansi osvetljenja. Inače, IKEA je kreirala paletu od preko 300 održivih proizvoda koji štede raspoložive resurse, od LED dioda do efikasnih slavina za vodu. Zatim Hemofarmov primer zaleđivanja vode tokom noći, kada je jeftinija struja, pa postepeno otapanje tokom dana i korišćenje tako dobijene hladne vode za rashlađivanje proizvodnih sistema. Nažalost, postoje i negativni primeri, ali i iz njih treba da učimo, isto kao i iz onih pozitivnih.

Davne 1987. godine Bruntland komisija, pri UN, svoj, sada već istorijski izveštaj o održivom razvoju, nazvala je „Naša zajednička budućnost“. Upravo na ovom tragu „zajedničke budućnosti“, Hemofarm je bazirao svoj pristup poslovanju, kao i odnos kako prema zaposlenima, poslovnim partnerima i kroisnicima proizvoda, tako i prema celokupnoj zajednici.

Već treću godinu za redom Hemofarm je publikovao Izveštaj o održivom razvoju, sa ključnom porukom da „Zajedno unapređujemo kvalitet života“. Pripremljen je u skladu sa svetskim smernicama Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, uz predstavljanje čak 72 indikatora, odnosno 24 više u odnosu na prethodnu godinu. Izveštaj je verifikovala nezavisna revizorska kuća KPMG, potvrđujući najvišu ocenu A+. Ovaj izveštaj je potvrda strateškog opredeljenja Hemofarma da održivi razvoj uključi u sve segmente svog poslovanja i svakodnevnog rada.

Unapređenje energetske efikasnosti, ozbiljna procena uticaja i održivosti alternativnih, obnovljivih energetskih resursa, optimizacija  proizvodnih procesa, nastavak uvođenja recikliranog kartona za transportna pakovanja na više od 80% kontigenta ukupne potrošnje, edukacija zaposlenih koja je udvostručena, unapređena podrška lokalnim zajednicama, samo su neki od ključnih segmenta koji su obeležili održivi razvoj Hemofarma u 2014. godini.

Hemofarm je, na primer, samo u završnu fazu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vršcu uložio 200.000 evra. Ukupno ulaganje u ovo postrojenje je 500.000 evra. Više od 1.000.000 evra smo uložili i u novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru naše fabrike u Šapcu. Takođe, za preko 8% smanjili smo upotrebu vode iz vodovodne mreže jer smo dodatno optimizovali proizvodnju i usmerili se na arteške bunare. Moj omiljeni primer je da smo, uprkos povećanju obima proizvodnje za 13% a kompleksnosti za 15%, za svega nepunih 3% povećali potrošnju električne energije. Naši dosadašnji rezultati u primeni principa održivog razvoja postignuti su zajedničkim trudom čitave kompanije.

Održivi razvoj omogućava razvoj dugoročnih odnosa sa stejkholderima, unapređujući vrednosti obostrane saradnje, kroz aktivno upravljanje rizicima, kao i prepoznavanje i prihvatanje mogućnosti i izazova optimizacijom ekonomskih, ekoloških i društveno-socijalnih aspekata poslovanja. Sledeći izveštaj o održivom razvoju Hemofarma biće fokusiran na aktivan dijalog sa stejkholderima, koji će pomoći u sagledavanju poslovanja Hemofarma sa svih relevantnih aspekata. Ključne teme koje budu prepoznate kao zajednički imenitelj svih zainteresovanih strana povezanih sa poslovanjem kompanije, usmeriće dalji rad na izveštavanju i to u okviru G4 smernica. Više o Izveštaju možete videti na korporativnom sajtu Hemofarma (www.hemofarm.com) ili na mobilnoj aplikaciji „Održivi razvoj“ kreiranoj za Android i iOS operativne sisteme.

Autor teksta je Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.