ŠTA JE ACTIVITY BASED COSTING (ABC)? (www.mcb.rs/free)

ŠTA JE ACTIVITY BASED COSTING (ABC)? (www.mcb.rs/free)

Biblija-controllinga-skraćeno_Page_01-skr1

 

ABC Activity Based Costing je metod obračuna troškova. ABC daje odgovor na pitanje koliko košta jedan proces, odnosno aktivnost.

Primer

Jelena je direktor nabavke u kompaniji Puratos. Puratos je belgijska kompanija koja se bavi proizvodnjom aditiva za pekarstvo, kao i specijalnih margarina i čokolada. Jelena razmišlja koliko košta proces nabavke materijala. Jelena je pozvala svog controllera i došli su do sledećih informacija:

 • troškovi sektora nabavke su 40.000 EUR godišnje. Ovo su resursi koje kompanija troši
 • sektor nabavke godišnje napravi 8.000 narudžbenica (PO Purchasing Order)

Jelena je zaključila da je glavni pokretač troškova narudžbenica (PO). U ABC terminologiji to se zove pokretač troškova  ili CD Cost Driver. S obzirom da su troškovi sektora nabavke 40.000 EUR, a postoji 8.000 porudžbenica, onda je cena jedne narudžbenice 5 EUR. Controller zatim unosi podatak od 5 EUR kao planski (standardni) trošak jednog CD u SAP. Svaki put kada neko iz proizvodnje naruči materijal, SAP će dodeliti troškove od 5 EUR po narudžbenici. Na primer, montaža je naručila 10 kg sirovine. Jelena je napravila jednu narudžbenicu za 10 kg sirovina i trošak procesa naručivanja po ABC metodi je 5 EUR. To znači da kilogram svake sirovine košta dodatnih 0,5 EUR (5 EUR : 10 kg) zbog troškova procesa naručivanja.

Veoma često se neizmenično koriste reči proces i aktivnost kao sinonimi. Proces se sastoji od više aktivnosti, odnosno aktivnost je niža kategorija. ABC je moderan metod obračuna troškova koji je nastao 90-ih godina. Autori ovog modela su Norton i Kaplan koji su napravili i BSC Balanced scorecard.

ABC se koristi u saradnji sa dve glavne metode obračuna troškova absorption costing i marginal costing. ABC se koristi najviše da zameni mark up sistem za alociranje troškova. ABC se koristi kod alociranja MOH Manufacturing Overheads (opštih troškova proizvodnje) a kompanije sve više koriste ABC i kod alociranja SGA Sales General Administration (troškovi „režije“ – prodaja, finansije, menadžment…)

Troškovi se tradicionalno knjiže po vrstama troškova u knjigovodstvu:

 • Plata, konto 520
 • Energija, konto 513
 • Materijal, konto 501
 • Amortizacija, konto 540
 • Usluge, konto 539

Ovo se zovu resursi koje kompanija troši. ABC sa druge strane, posmatra procese koji se događaju u kompaniji i alocira resurse na procese. Na primer, ABC odgovara na pitanje:

 • Koliko me košta proces naručivanja robe?
 • Koliko me košta proces pakovanja robe?
 • Koliko me košta proces fakturisanja?

 

Pored vezivanje troškova za vrste (resurse), troškove možemo vezivati i za različite nosioce troškova cost objects:

 • Proizvod
 • Mesto nastanka (cost centar)
 • Kupac
 • Region
 • Projekat
 • Aktivnost ili proces

Troškovi se uvek prvo vezuju za proizvod. U proizvodnji postoje tri glavne vrste troškova:

DM i DL se direktno vezuju za proizvod. MOH treba da se indirektno veže za proizvod odnosno da se alocira. Postoji tradicionalan način alokacije koji koristi mark up sistem, a postoji i ABC metod. Uzmimo za primer fabriku koja proizvodi dva proizvoda: Normalne i Premium naočare. Controller je izvukao sledeće podatke o ceni koštanja u EUR:

ABC_tabela_1

MOH se tradicionalno alocira preko učešća u DL. Ukupan DL je 200 EUR i od toga 20% pripada Normalnim naočarama a 80% Premium naočarama. To znači da Normalne naočare dobijaju 20% x 400 EUR = 80 EUR, a Premium naočare dobijaju 320 EUR. Sada bi kompletna cena koštanja na tradicionalan način izgledala kao u tabeli:

ABC_tabela_2

Problem kod ovakvog načina alokacije je što proizvodi sa visokim učešćem DL dobijaju više troškove iako to možda nije realno. U ovom slučaju Premium naočare su dobile 80% svih MOH troškova što ne mora da odslikava pravu sliku.

Kod ABC metode alokacija se radi drugačije. Prvo se određuje cena procesa. Cena procesa se određuje tako što se troškovi alociraju na izazivače troškova (CD Cost Drivers)Na taj način se utvrđuje tarifa za CD. Tarifa se zove cena prosesa ili cost rates. Pretpostavimo da je cost driver za indirektne troškove broj operacija (montiranje, provera, kontrola…) i da imamo sledeću raspodelu ukupnog broja operacija:

ABC_tabela_3

Pošto je MOH 400 EUR odatle sledi da je trošak jedne operacije jednak 4 EUR (400 EUR podeljeno sa 100 operacija). To znači da svaka operacija izaziva 4 EUR troška. Sada možemo napraviti i cenu koštanja u skladu sa ABC.

ABC_tabela_4

240 EUR je dobijeno kao 60 operacija x 4 EUR, a 160 EUR kao 40 operacija x 4 EUR

Na kraju možemo i da uporedimo cene koštanja u oba sistema:

ABC_tabela_5

Kao što primećuješ, postoji značajna razlika u ceni koštanja između ova dva sistema.

Postoje četiri glavna koraka kod ABC Activity Based Costinga:

 1. Definisanje procesa
 2. Kvantifikovanje CD Cost Drivers
 3. Alociranje resursa na CD
 4. Izračunavanje tarifa (cost rates)

ABC se najviše koristi u proizvodnji za alokaciju MOH. Međutim, ABC se može koristiti i u administraciji (SGA) za određivanje cene procesa. Na primer, uz pomoć ABC možete dobiti odgovore na pitanja:

ABC_tabela_6

ABC može da se iskoristi u kompaniji za:

 • 1.Profitabilnost kupaca customer P & L
 • 2.Cenu koštanja (prethodni primer)
 • 3.Interno tarifiranje između odeljenja
 • 4.Svesnost o troškovima (transparentnost)

Uvođenje ABC sistema zahteva novac, vreme kao i odgovarajući softwer (SAP, Oracle i sl). U svetu je samo 15% kompanija uvelo ABC u svoje poslovne procese. Moja procena je da krajem 2014. godine u Srbiji svega 10-ak kompanija ima ABC sistem. ABC sistem je odličan početak za optimizovanje svih poslovnih procesa.

ABC je prvo počeo da se primenjuje u proizvodnji za alokaciju MOH Manufacturing Overhead na proizvode. Sa druge strane, ABC je našao primenu i u drugim sektorima kao što su prodaja, HR, finansije… Jedna od najkonkretnijih primena je alociranje troškova na kupce da bi se dobio customer P & L 

Primer

Banka nije zadovoljna sa profitabilnošću i odlučila je da uvede ABC Activity Based Costing. Banka želi da iskoristi ovaj sistem da bi došla do profitabilnosti kupaca. Banka je shvatila da postoji dosta klijenata koji samo troše resurse banke i ne donose profit. Primeri takvih klijenata:

 • klijent dolazi svaki dan u banku i podiže po 10 EUR dnevno
 • klijent koji 2x dnevno po 30 minuta traži objašnjenje za upotrebu VISA kartice
 • klijent koji ne želi da koristi ATM (bankomat) već isključivo koristi blagajnika za podizanje novca
 • klijent koji traži po nekoliko puta nedeljno štampanje i slanje izvoda

Banke je identifikovala 210 različitih aktivnosti, troškove koji se javljaju, kao i CD Cost Drivers. Ovo je pregled aktivnosti:

ABC Activity Based Costing 2

Na primer, ako klijent nazove i utroši 20 minuta za razgovor, knjigovodstveni ABC sistem beleži da je trošak razgovora 20 minuta x 0,2 EUR/min = 4 EUR. Ovaj trošak se evidentira na kontu kupca. Nakon toga, banka je napravila Customer P&L odnosno profitabilnost klijenta. Kada klijent dođe na šalter, šalterski radnik automatski ima Customer P&L na monitoru PC-a. Pored svakog klijenta, postoji i semafor u bojama:

 • zeleno (odličan klijent)
 • žuto (prosečan klijent)
 • crveno (loš klijent; banka ima malo prihoda a visoki troškovi aktivnosti)

Na taj način, banka je značajno smanjila troškove svojih aktivnosti ka neprofitabilnim klijentima, odnosno povećala aktivnosti ka profitabilnim klijentima.

Primer

Sektor HR Human Resources želi da napravi ABC analizu za svoja dva procesa: selekcija i compensation & benefit (obračun plata). Sektor je napravio analizu procesa uz pomoć ABC Activity Based Costing i došao do zaključka da trošak selekcije novo-zaposlenog košta 2.400 EUR. Ili, možemo da kažemo da je trošak procesa 2.400 EUR. Direktor HR sektora u saradnji sa controllerom počinje da razmišlja:

 • Da li je ovaj proces skup? Kako da smanjimo trošak?
 • Da li da outsourcujemo ovaj proces? Koliko naplaćuje eksterna headhunting agencija? Inače, headhunting agencije obično naplaćuju 3 prosečne bruto plate za proces selekcije.

 

Controller je napravio analizu za obračun plata i došao je do tarife od 3 EUR za jedan obračunski listić. Pošto kompanija ima 500 zaposlenih, to znači da je mesečni trošak procesa obračuna plata 1.500 EUR. Controller počinje da glasno razmišlja:

 • Da li da outsourcujemo obračun plata? Koliko će agencija da nam naplati za tu uslugu?
 • Koje su prednosti, a koje su mane kada outsourcujemo?

Na ovaj način se stvara jasnija transparentnost poslovanja.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje